Thứ Sáu, 30/7/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Cán bộ, Giảng viên và Học viên Trường Cao đẳng CSND I học tập phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc và nhân loại. Phong cách Hồ Chí Minh được xuất phát từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại, vừa dân tộc, vừa quốc tế, vừa rất mực nhân từ, vừa triệt để cách mạng, rất uyên bác nhưng lại khiêm tốn, rất nguyên tắc về chiến lược nhưng lại rất linh hoạt trong sách lược, vừa nhìn xa trong rộng lại vừa thiết thực cụ thể, vừa vĩ đại lại vừa giản dị. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgích, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

Thứ nhất, về phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Độc lập là không lệ thuộc, không phụ thuộc, không bắt chước, theo đuôi, giáo điều. Tự chủ là chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước nhân dân, biết làm chủ bản thân và công việc. Sáng tạo là vận dụng đúng quy luật chung cho phù hợp với cái riêng, cái đặc thù, là tìm tòi, đề xuất những cái mới để có thể trả lời được những đòi hỏi của cuộc sống đặt ra.

Nhờ phong cách tư duy đó, Hồ Chí Minh đã phát hiện ra quy luật của cách mạng Việt Nam, sáng tạo ra con đường và phương pháp tiến hành cách mạng phù hợp với thực tiễn của đất nước; lãnh đạo Đảng và dân tộc Việt Nam - một nước kinh tế kém phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản trong điều kiện thế giới đầy biến động. Cái mới, cái sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam, đồng thời phù hợp với quy luật phát triển chung của xã hội loài người.

Để đạt được những kết quả đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định phải tư duy trên những điều kiện thực tế của Việt Nam, đồng thời, Người “đã biết làm giàu vốn trí tuệ của mình bằng những di sản quý báu của văn hoá nhân loại. Người biết kế thừa các học thuyết một cách có phê phán, chọn lọc, không sao chép máy móc, cũng không phủ định một cách giản đơn, mà có sự phân tích sâu sắc để tìm ra những yếu tố tích cực, làm giàu thêm vốn kiến thức và hành trang tư tưởng của mình”.

Phong cách tư duy của Hồ Chí Minh còn là sự gắn bó giữa ý chí, tình cảm cách mạng với tri thức khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một người giàu trí tuệ mà còn là một người có tình cảm, có ý chí nghị lực phi thường. Ở Người, ý chí, tình cảm cách mạng và tri thức khoa học thống nhất trong tư duy, trong hành động và trong quá trình vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. Tư duy Hồ Chí Minh luôn có sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố cảm xúc, tình cảm với yếu tố trí tuệ, tri thức, kinh nghiệm, trong đó, yếu tố tri thức, trí tuệ là quan trọng nhất.

Thứ hai, về phong cách diễn đạt.

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa cái dân gian, đời thường với cái hàn lâm, bác học, cái cổ điển truyền thống với cái hiện đại, giữa duy tình phương Đông với duy lý phương Tây và nhất quán trong diễn đạt. Hồ Chí Minh đã sử dụng ngôn ngữ như một vũ khí đấu tranh cho độc lập dân tộc và công cụ giao tiếp giữa người với người để chỉ ra lẽ phải, tuyên truyền và tổ chức nhân dân, soi sáng ý nghĩ và cảm hóa tấm lòng của người đọc, người nghe.

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là diễn đạt chân thật để cung cấp cho người nghe lượng thông tin ngắn gọn, chính xác. Đây là yêu cầu đầu tiên mà Người đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên khi nói và viết: “Điều gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, không nên nói ẩu”, viết “… phải đúng sự thật. Không được bịa ra”, “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”, “Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”.

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh còn là diễn đạt ngắn gọn. Ngắn gọn trong cách nói, cách viết theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về mặt nội dung thì phải cô đọng, hàm súc, ý nhiều lời ít, không có lời thừa, ý thừa, chữ thừa, mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, có một mục đích, không phải rỗng tuếch. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, không phải nhất thiết cái gì cũng ngắn mới tốt, mà mục đích của việc nói ngắn, viết ngắn là để chữa cái bệnh “nói dài, viết rỗng”, tức là tùy thuộc điều kiện hoàn cảnh, đối tượng cụ thể quy định nói, viết ngắn hay dài, nhưng phải có nội dung.

Một đặc điểm nổi bật trong phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh là giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Tính dễ hiểu theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “... phải viết cho đúng trình độ của người xem...”. Người cho rằng, tuyên truyền bằng ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết thì mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, một mục đích. Người tuyên truyền khi nói ra, khi viết ra cốt là “Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng”. Cán bộ tuyên truyền khi nói, viết “nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được, là viết không đúng, nhằm không đúng mục đích”.

Với mục đích cao nhất là diễn đạt nội dung một cách thực sự dễ hiểu, dễ thực hiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng linh hoạt, đa đạng các hình thức tuyên truyền. Chẳng hạn, khi sử dụng phương pháp tuyên truyền bằng lời nói trực tiếp, Hồ Chí Minh đã dùng những hình thức như: lên lớp, diễn giảng, giải thích, nói chuyện, kể chuyện, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận... Khi sử dụng phương pháp tuyên truyền bằng ngôn ngữ viết, Hồ Chí Minh dùng các hình thức như: viết truyện, viết ký, viết văn chính luận, viết tiểu phẩm, viết kịch, làm thơ, viết thư khen, thư thăm hỏi và lời kêu gọi..., tất cả đều mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ ba, về phong cách làm việc.

Nội dung quan trọng hàng đầu của phong cách làm việc Hồ Chí Minh là phong cách quần chúng, Người chú ý tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và quan tâm thật lòng đến mọi mặt đời sống của quần chúng; tin dân, tôn trọng dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của dân; tiếp thu ý kiến, sửa chữa khuyết điểm; giáo dục, lãnh đạo quần chúng, đồng thời không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng,... Người kịch liệt phê phán những cán bộ quan liêu, “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”.

Phong cách làm việc tập thể và dân chủ, gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể là phương châm chỉ đạo suy nghĩ và hành động của Hồ Chí Minh. Người luôn trân trọng ý kiến của mọi người, không phân biệt chức vụ, cấp bậc, đẳng cấp.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh còn là phong cách làm việc khoa học. Tính khoa học trong công việc là quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy; làm việc phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình, kế hoạch đặt ra phải phù hợp. Người chỉ rõ, để vạch kế hoạch một cách thực sự khoa học, người cán bộ phải “xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng. Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy, thành thử việc nào cũng là việc chính, lộn xộn, không có ngăn nắp”. Một việc chính có thể có nhiều cách thực hiện. Với ý nghĩa đó, Người yêu cầu cán bộ: chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai, ba mươi. Nói quyết tâm phải hai, ba mươi, tức là Người yêu cầu cán bộ sau khi đã có kế hoạch công tác phải có quyết tâm thực hiện và phải thực hiện đến nơi đến chốn, không được đánh trống bỏ dùi. Đồng thời, Hồ Chí Minh khuyên cán bộ, trong bất kỳ công việc gì cũng phải hiểu năng lực của cấp dưới mà bố trí, sử dụng người cho đúng. Khi giao công việc cho cấp dưới phải rõ ràng đầy đủ, phải dự báo được những tình huống có thể xảy ra cho cấp dưới và phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của cấp dưới.

Phong cách khoa học còn đòi hỏi người cán bộ sau mỗi một việc cần phải rút kinh nghiệm tận gốc, rồi phổ biến những kinh nghiệm ấy cho tất cả cán bộ và cho dân chúng hiểu. Mỗi cán bộ phải học hỏi những kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh nghiệm cũ vào những công việc mới. Hồ Chí Minh phê phán lối làm việc “không biết nghiên cứu đến nơi đến chốn…, để mà học kinh nghiệm, để mà đặt ra khuôn phép cho công việc khác. Thành thử những cái tốt, cái hay đều không phát triển được. Và công việc xong rồi là thôi, cán bộ không học được kinh nghiệm gì, mà cũng không tiến bộ được mấy”. Người khuyên: “công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái chìa khoá phát triển công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới”.

Thứ tư, về phong cách nói đi đôi với làm.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nét nổi bật trong phong cách làm việc của Người là nói đi đôi với làm. Người là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm cho mọi người học tập và làm theo. Người khuyên cán bộ muốn tập hợp, tuyên truyền cấp dưới, tự mình phải “miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân”. Người phê phán những cán bộ “miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền hàng trăm năm cũng vô ích”. Đó là những cán bộ hỏng. Còn với những cán bộ chỉ biết nói suông: “Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”, những người như thế tuy là thật thà, trung thành nhưng không có năng lực. Hồ Chí Minh nói rõ là không thể dùng những người đó vào công việc thực tế.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đánh giá: Mọi lời nói, việc làm của Hồ Chí Minh đều thiết thực và cụ thể. Nói là làm, thường là làm nhiều hơn nói, có khi làm mà không cần nói, tư tưởng hiện ra trong hành động.

Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý, đối với nhân dân không thể lý luận suông, chính trị suông, nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực từ những tấm gương sáng, những việc làm thiết thực của cán bộ. Đối với tổ chức đảng, Người chỉ rõ: “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”.

Với cương vị, trọng trách của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, phong cách làm việc nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao chất lượng lãnh đạo và uy tín của Đảng, đến mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cũng như việc hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. 

Thứ năm, về phong cách ứng xử.

 Phong cách ứng xử của Người vừa khiêm tốn, nhã nhặn, lịch lãm vừa linh hoạt lại chân tình, nồng hậu có lý, có tình chứa đựng những giá trị nhân bản của con người, yêu thương, quý mến, trân trọng con người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Khi cần nhắc nhở, Người không quên chỉ vẽ tận tình. Khi cần phê bình, Người rất nghiêm khắc, nhưng rất độ lượng, bao dung, không bao giờ bao che, nhằm nâng con người lên chứ không hạ thấp, vùi dập.

Điều gợi ý sâu sắc từ tư tưởng và thực tiễn sống động Hồ Chí Minh là ở chỗ, văn hóa ứng xử trước hết là văn hóa tự ứng xử. Trau dồi học vấn để từng bước đạt tới sự trưởng thành văn hóa; rèn luyện đạo đức, đặc biệt là các đức tính để rèn luyện nhân cách - những nội dung giáo dục ấy phải thấm sâu vào tình cảm con người, tăng cường được năng lực trí tuệ, tự giác trở thành nhu cầu và lối sống. Như vậy, giáo dục trở thành tự giáo dục. Bởi thế, biết hướng thiện và phục thiện là một khởi nguồn quan trọng để mỗi con người tự hoàn thiện nhân cách của chính mình. Phải tự mình trở nên tốt đẹp - đó là một nhu cầu cao quý của đời sống tinh thần và thế giới nội tâm của con người; đó là động lực để con người tự mình học tập, noi gương những điều tốt đẹp ở người khác, biết tôn trọng những giá trị ở đời, biết yêu thương và tin cậy con người.

Ngay sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016, (thay thế cho Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 tập trung vào nội dung) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã có Kế hoạch số 28- KH/ĐUCA- X11 về “Triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND” và triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”... Trong đó, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một chủ trương hết sức đúng đắn và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong tình hình hiện nay, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cuộc vận động đã trở thành một phong trào thi đua rộng lớn trong toàn lực lượng Công an nhân dân dân nói chung và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nói riêng. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, ý nghĩa to lớn của phong trào do Bộ Công an phát động đối với các mặt công tác của nhà trường, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, phương hướng “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với đặc điểm, tình hình chức năng nhiệm vụ của Nhà trường và của từng đơn vị, tổ chức quần chúng để tổ chức thực hiện; tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề về 6 điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị; gắn phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND” với các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và của Ngành phát động với các nội dung, hình thức, biện pháp sát hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng chỉ tiêu, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện. Với truyền thống vẻ vang hơn 50 năm xây dựng và trưởng hành của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên trong toàn trường, phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND” trong nhiều năm qua Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể:

Cán bộ, giảng viên và học viên đều lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhlàm kim chỉ nam trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và hành động cách mạng; tuyệt đối trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước; kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác; có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nêu cao tình thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; có lối sống lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Trong những năm qua, Nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều đồng chí được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng, chiến sỹ thi đua cơ sở, nhiều  cán bộ, giảng viên và học viên được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào.

Từ thực tiễn thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND” và “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong những năm qua của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND” và “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong mọi hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là trong công tác xây dựng “Nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực” và các mặt công tác khác đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên. Từng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ, hàng năm xây dựng chương trình hành động với những nội dung cụ thể, biện pháp, hình thức phù hợp trong thực hiện phong trào. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, phong trào được lồng ghép với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và các đợt phát động thi đua đặc biệt của Đảng, Ngành và của Nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên và học viên chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết tác phong, lối sống văn hóa; thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình, kiểm điểm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phong trào cả về nội dung và hình thức.

Về công tác tuyên truyền: Để giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như nội dung, yêu cầu của phong trào, Nhà trường đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, thời sự, phát thanh nội bộ, tổ chức tọa đàm, hội thảo và tuyên truyền trên website của Nhà trường, tổ chức và tham gia các cuộc thi, hội thi: “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nữ chiến sỹ CAND làm theo lời Bác”... Chú trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Nhà trường; giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hoạt động “Về nguồn”... để góp phần giáo dục cán bộ, giảng viên và học viên thấm nhuần quan điểm, tư tưởng của Bác, sự hy sinh, cống hiến của Người cả về lý luận và thực tiễn, quyết tâm phấn đấu trong công tác, học tập và rèn luyện. Duy trì phát thanh nội bộ, thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và rèn luyện.

Về đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, rèn luyện đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của cán bộ, giảng viên và học viên: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm, tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, gắn sinh hoạt chính trị tư tưởng với việc quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an... Coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định để nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của cán bộ, giảng viên và học viên, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh. Quá trình triển khai thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực và sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên và học viên toàn trường, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị, Nghị quyết, điều lệnh CAND; nhận thức sâu sắc về phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND”; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào do cấp trên, nhà trường phát động. Từ đó, xác định thái độ và có hành động cụ thể, thiết thực, tận tâm, tận tụy với công việc, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm điều lệnh và những điều Đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an không được làm; có ý thức khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được trong việc tổ chức phong trào của Nhà trường trong những năm qua, một lần nữa khẳng định ý nghĩa thiết thực, sâu sắc của phong trào đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm với công việc và phong cách làm việc. Đồng thời, đề cao tinh thần phê và tự phê bình, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; chủ động phối hợp và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ các đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên và học viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng và tấm gương về phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới vẫn là vấn đề cấp thiết. Để nâng cao chất lượng học tập về phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, giảng viên và học viên trong Nhà trường thời gian tới tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng phải tiếp tục thường xuyên quan tâm đẩy mạnh hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tâp 6 điều Bác Hồ dạy” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” tới từng cán bộ, giảng viên và học viên; tiến hành thảo luận, liên hệ, có biện pháp cụ thể hóa những lời dạy của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, tổ chức, trung đội học viên; đề ra nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể; thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phong trào; đánh giá ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục.

Hai là, tiếp tục coi trọng việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động “CAND học tâp 6 điều Bác Hồ dạy” và đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND với xây dựng phong cách, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời, “tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động”. Tạo sự chuyển biển về nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên và học viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao; bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đề cao tinh thần phê và tự phê bình, chủ động phối hợp và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ các đơn vị, tổ chức và các trung đội học viên.

Ba là, gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào “CAND học tâp 6 điều Bác Hồ dạy”; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với việc triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng. Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích nhưng thiếu thực chất để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dạy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị.  

Bốn là, tập trung xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong theo điều lệnh; chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, học tập nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường. Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học viên, đặc biệt chú trọng đến giáo dục đạo đức lối sống, văn hoá ứng xử, lễ tiết tác phong, thực hiện nghiêm túc các chế độ và quy trình công tác.

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động phong trào đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức quần chúng như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác, học tập, rèn luyện và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

V.D.T

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi