Thứ Sáu, 19/8/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Một số kết quả nổi bật của trường Cao đẳng CSND I sau 02 năm triển khai tổ chức bộ máy mới (29/4/2020 - 29/4/2022)

Một là, Nhà trường hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường cơ bản ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác; tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý và đảm bảo chất lượng công tác giáo dục đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 2999/QĐ-BCA ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, Nhà trường đã nhanh chóng triển khai kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, đồng thời Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì ổn định tổ chức, trật tự, kỷ cương, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; chăm lo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn trước mắt, yên tâm công tác.