Thứ Sáu, 30/7/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân cách và đạo đức nghề nghiệp cho học viên Trường Cao đẳng CSND I

Xác định vai trò quan trọng của nhân cách và đạo đức nghề nghiệp, trong những năm qua, Nhà trường luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục nhân cách và đạo đức cách mạng cho học viên toàn trường; giáo dục học viên nâng cao ý thức tự giác, tự quản trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, chuyển quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; xây dựng nếp sống văn hóa, sinh hoạt, học tập, lễ tiết tác phong chính quy theo điều lệnh CAND. Các Khoa luôn chú trọng lồng ghép, tích hợp trong nội dung đào tạo; tổ chức cho học viên tham gia các hoạt động mang tính tập thể... Nhờ vậy, đa số học viên nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng; tích cực rèn luyện, tu dưỡng để có được “Tư cách người Công an cách mạng” theo 6 điều Bác Hồ dạy; nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định được mục tiêu, lý tưởng, ý chí phấn đấu học tập và rèn luyện; có lối sống giản dị, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tự giác chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, nội quy, quy chế của Ngành và nhà trường.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế và trong nước, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đòi “phi chính trị hóa” lực lượng Công an. Mặt trái của nền kinh tế thị trường, của hội nhập quốc tế, sự cám dỗ của đồng tiền đang từng ngày, từng giờ tác động đến cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND nói chung và học viên Trường Cao đẳng CSND I nói riêng. Bên cạnh những tấm gương học viên vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện là một bộ phận học viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, coi thường kỷ cương, kỷ luật; có tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong học tập, vi phạm điều lệnh của Ngành, quy chế, quy định của nhà trường. Thực tế trên dù nhỏ nhưng ít nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đào tạo của nhà trường, từ đó ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp, đầy tự hào của lực lượng Công an; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.

Vì vậy, để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân cách và đạo đức nghề nghiệp cho học viên nhà trường nhằm xây dựng một thế hệ cán bộ trẻ “vừa hồng vừa chuyên” thì trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học viên toàn trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của công tác tuyên truyền, giáo dục nhân cách và đạo đức nghề nghiệp cho học viên Trường Cao đẳng CSND I hiện nay.

Các đơn vị trong nhà trường phải xác định công tác giáo dục nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cho học viên trong quá trình học tập, rèn luyện là một nhiệm vụ trọng tâm của quá trình đào tạo. Tiếp tục nghiên cứu, lồng ghép nội dung giáo dục nhân cách và đạo đức nghề nghiệp trong các môn học, gắn với hoạt động thực tế chính trị- xã hội ... để bổ sung kiến thức thực tiễn, hoàn thiện nội dung các môn học góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, nắm chắc pháp luật và giỏi nghiệp vụ.

Trường Cao đẳng CSND I tổ chức cho học viên thực tế chính trị tại huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang

Luôn nhận thức đúng và đủ về nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức nghề nghiệp đối với học viên nhà trường. Đạo đức nghề nghiệp cần được giáo dục, rèn luyện và thực hành là đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện triết lý sống và hành động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trước hết, giáo dục đạo đức cách mạng là giáo dục cho học viên lòng yêu nước, thương dân, là giáo dục ý thức và tình cảm dân tộc, truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Là giáo dục phẩm chất, lối sống của người cán bộ, chiến sĩ CAND: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành triết lý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Là rèn luyện tính tổ chức kỷ luật; rèn luyện đức tính trung thực, trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nghiêm khắc tự phê bình, phê bình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của cá nhân và tổ chức mình, cầu thị, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Đây là những định hướng chính trị của giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong lực lượng CAND.

Hai là, thường xuyên chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nhân cách và đạo đức nghề nghiệp cho học viên; cần tập trung đi sâu đổi mới nội dung, biện pháp, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệnh CAND.

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống theo tinh thần Học tập và thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy, 10 điều kỷ luật của CAND. Giáo dục kỹ năng sống cho học viên; giáo dục về lập trường, quan điểm tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của ngành Công an và nhà trường; xây dựng nhân cách người cán bộ, chiến sỹ Công an theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của học viên. Trong đó, chú ý thực hiện tốt nội dung, biện pháp nêu gương và thực hành gương mẫu của cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, học tập và sinh hoạt để học viên noi theo thực hiện.

Chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của học viên thông qua các buổi sinh hoạt lớp, chi bộ, chi đoàn và sinh hoạt tiểu đội. Thường xuyên tổ chức gặp mặt đối thoại giữa Ban Giám hiệu, đơn vị chức năng trong nhà trường với học viên; gặp mặt giữa lãnh đạo Phòng Quản lý học viên với Cán bộ lớp, Cấp ủy chi bộ, Ban chấp hành chi đoàn để nghe phản ánh tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học viên để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của học viên trong quá trình tham gia học tập, sinh hoạt.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phải thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi, các buổi tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, Nghị quyết Trung ương của Đảng, của Nhà nước cùng các phong trào thi đua như “Vì an ninh Tổ quốc”, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7- khóa XII; các cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Ba là, siết chặt công tác quản lý giáo dục học viên; tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp học viên vi phạm quy định về quản lý giáo dục học viên của Bộ Công an và của nhà trường. Nhanh chóng phát hiện ra những hành vi vi phạm, những biểu hiện suy thoái về đạo đức trong học viên. Từ đó, có biện pháp giáo dục, xử lý thích hợp… Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, không bao che, dung túng mà phải báo lên cấp trên, xử lý theo đúng pháp luật của Nhà nước, điều lệnh của ngành Công an, quy định của nhà trường.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội điều lệnh, Trực ban Quản lý học viên, Trực ban lớp học trong công tác kiểm tra học viên thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt. Thường xuyên mở các đợt cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong nền nếp làm việc, học tập, sinh hoạt của cán bộ và học viên. Duy trì thường xuyên phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trong học viên. Đồng thời, thường xuyên động viên, khen thưởng kịp thời đối với những học viên có thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiến tiến trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt giai đoạn 2019-2021

Bốn là, tiến hành đồng bộ các biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp dựa trên quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các Khoa, Phòng chức năng và các tổ chức quần chúng trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nhân cách và đạo đức nghề nghiệp cho học viên nhà trường.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững mạnh; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ Chủ nhiệm lớp. Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường phải là người nắm chắc và vận dụng sáng tạo các quy luật dạy học, có hiểu biết sâu sắc về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học, đam mê hiểu biết, khám phá cái mới để hướng dẫn, giảng dạy cho học viên phương pháp học, phương pháp nghiên cứu khoa học và những kỹ năng hoạt động tập thể. Trong giảng dạy, phải chủ động lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp với nội dung các môn học cơ bản hay các môn nghiệp vụ chuyên ngành; triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên, hiệu quả phong trào thi đua dạy giỏi, học tốt, rèn luyện tốt, gắn với chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Năm là, phát huy vai trò tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên. Cần khai thác, phát huy tối đa vai trò của Đoàn thanh niên nhà trường, tổ chức Đoàn là một lực lượng quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện hành vi đạo đức cho đoàn viên học viên. Đoàn thanh niên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để gắn hoạt động Đoàn vào mục tiêu đào tạo của nhà trường, nhất là mục tiêu giáo dục đạo đức để tổ chức Đoàn trở thành lực lượng tích cực trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên nhà trường.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, văn hoá xã hội, tham gia hoạt động giao lưu văn hoá giữa các trường; đa dạng hóa các loại hình hoạt động cộng đồng, xã hội tình nguyện, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ nhằm thu hút đông đảo học viên tham gia giúp học viên có vốn sống thực tế, góp phần hình thành niềm tin đạo đức, tình cảm đạo đức, phát triển trí tuệ, thể chất, nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi cho học viên nhằm hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong tương lai.

Học viên tham gia hội thi Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH tương lai giỏi

Sáu là, mỗi học viên Trường Cao đẳng CSND I cần phải có ý thức tự giác, tự rèn luyện bản thân nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Nhân cách và phẩm chất đạo đức không tự dưng có được mà phải trải qua một quá trình tự giác tu dưỡng và rèn luyện rất kiên trì, khổ cực. Trong 6 điều Bác Hồ dạy, điều đầu tiên Bác dặn lực lượng Công an: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”. Đây là chuẩn mực đạo đức số một cần phải có ở người cán bộ, chiến sĩ CAND. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần chú tâm tu dưỡng, rèn luyện bản thân; có như vậy mới có chỗ dựa, có khả năng đấu tranh với những tác động tiêu cực từ bên trong và bên ngoài.

Ngoài ra, học viên cần thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức pháp luật và năng lực công tác; nêu cao tinh thần chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động đề kháng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế trong hiện tại và tương lai.

Thực hiện đồng bộ các nội dung nêu trên và thay đổi kịp thời phương thức tuyên truyền giáo dục nhân cách và đạo đức nghề nghiệp cho học viên trước những biến đổi phức tạp của tình hình xã hội quốc tế và trong nước thì quá trình giáo dục mới đạt hiệu quả cao. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an trong tương lai. Từ đó, đóng góp vào việc xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại;cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng là học viên được đào tạo dưới mái trường Cao đẳng CSND I anh hùng./.

Phòng Quản lý học viên

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi