Thứ Tư, 7/12/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”

Hội thảo nhằm đánh giá tổng thể, toàn diện, đầy đủ từ phương diện lý luận đến thực tiễn đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân hiện nay, nhất là từ sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05, ngày 17/12/2021 về đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; từ đó góp phần làm sáng tỏ luận cứ khoa học, đề ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp; đề xuất các giải pháp đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.