Thứ Ba, 26/1/2021
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp lại bộ máy theo đề án 106 của Bộ

Góp công xây dựng lá cờ truyền thống 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và 75 năm Đảng bộ Công an Trung ương có gần 55 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Trường Cao đẳng CSNDI. Trải qua nhiều lần tách nhập, thay đổi địa điểm, kế thừa giá trị từ lớp lớp thế hệ cán bộ đi trước để lại, Đảng ủy Trường Cao đẳng CSNDI đã luôn tin tưởng và tuyệt đối trung thành vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Đăc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị, Bộ Công an đã thể hiện tính tích cực, chủ động, tính gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị qua việc chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với phương châm theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế.

Xác định việc triển khai Đề án 106 là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng Công an nhân dân triển khai đổi mới bộ máy, Đảng ủy Trường Cao đẳng CSNDI đã nghiêm túc triển khai từng bước công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp tình hình thực tế với tinh thần quyết tâm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW, đồng thời giữ vững và tô thắm lá cờ truyền thống, xây dựng Đảng bộ nhà trường tiếp tục là đơn vị trong sạch vững mạnh trong khối các trường CAND.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên mạng LAN, Website về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Công an, khẳng định yêu cầu, nhiệm vụ của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là cần thiết; phản ánh sự quan tâm, đồng tình và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đối với chủ trương của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phê phán những nhận thức và việc làm lệch lạc trong quá trình triển khai, thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, đã đăng tải nhiều bài viết phân tích về lịch sử truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, trong đó khẳng định, chủ trương sáp nhập đối với trường Cao đẳng CSNDI hiện nay là phù hợp với tình hình thực tế. Trải qua hơn nửa thế kỷ thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, Trường Cao đẳng CSNDI ngày nay là sự hợp nhất bởi 5 trường tiền thân, trong đó có 3 lần tách, nhập và từng có giai đoạn triển khai đào tạo bậc cao đẳng phục vụ yêu cầu của lực lượng lúc bấy giờ.

Đảng ủy nhà trường đã thường xuyên nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ chiến sĩ, học viên; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giải quyết nhu cầu điều động công tác về công an địa phương theo kế hoạch của Bộ. Đồng thời, tiếp tục động viên cán bộ chiến sĩ, giảng viên tin tưởng vào chế độ chính sách, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, ngành Công an đối với cán bộ chiến sĩ, giảng viên tâm huyết, quyết tâm cống hiến, hy sinh và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngành và truyền thống của nhà trường.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, với chủ trương quyết tâm hành động theo hướng nỗ lực đổi mới và phát triển, dù ở bất cứ mô hình tổ chức nào, quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Công an qua Đề án 106, Đảng ủy nhà trường tiếp tục khẳng định các mục tiêu trước mắt về giáo dục đào tạo bằng việc triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: tổ chức sơ kết giai đoạn I về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND; sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND; tổng kết 6 nghị quyết chuyên đề trong nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trước thềm đại hội đảng các cấp trong CAND tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo triển khai phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ chiến sĩ, học viên nhà trường yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Hằng năm học, Đảng ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo các mặt công tác, trong đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trên mỗi lĩnh vực cụ thể. Qua đó, giao chỉ tiêu thi đua trong giáo dục đào tạo, phong trào thi đua dạy giỏi đối với giảng viên, phong trào thi đua học giỏi như viết chuyên đề khoa học, thi học sinh giỏi trong khối học viên; giao tiến độ nghiệm thu giáo trình, tài liệu dạy học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ; tiến độ thực hiện các công trình phần việc, sáng kiến cải tiến, đổi mới trong công tác… tạo động lực và áp lực công việc nhất định để định hướng công tác và duy trì phong trào thi đua trong toàn đảng bộ trước mỗi học kỳ, năm học. Riêng về chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, nhà trường là đơn vị chủ động và tích cực trong xây dựng và nghiệm thu, sớm đưa vào sử dụng các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần các chuyên ngành hệ trung cấp chính quy và chỉnh sửa, ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý TTXH tại địa bàn cơ sở (dùng cho đào tạo Công an xã) để cập nhập các kiến thức thực tiễn tại địa bàn cơ sở và phù hợp với kết quả phân định kiến thức các trình độ của Bộ Công an và tình hình công tác đào tạo bồi dưỡng trong giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong giáo dục đào tạo, Đảng ủy nhà trường đã đẩy mạnh việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng học tập, bảo đảm đổi mới hệ thống kỹ thuật hạ tầng, tận dụng tối đa tiềm lực vật chất kỹ thuật để tạo nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, giúp cán bộ, giảng viên ứng dụng các phương tiện hiện đại, phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Cụ thể, trong 2 năm vừa qua, nhà trường đã chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống bảng tương tác thông minh đối với đa số phòng học; đầu tư hoàn thiện dần các phần mềm, thiết bị trong công tác thi, kiểm tra như hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần phục vụ cho thi, kiểm tra; phần mềm và thiết bị làm đề, chấm thi trắc nghiệm khách quan dùng cho thi học kỳ, thi kết thúc học phần; trang bị bổ sung máy tính xách tay, bục giảng điện tử, phòng học lý thuyết chuyên dùng; trang bị hệ thống camera giám sát phòng học; phòng học thực hành tin học cho học viên, hệ thống thư viện điện tử hiện đại...

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung tổ chức nhiều Hội thảo khoa học và áp dụng nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác giáo dục, đào tạo như: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngoại ngữ; xây dựng và quản lý hồ sơ bài giảng điện tử; cải cách hành chính để đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nhận diện và phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm ANQG và TTATXH; bảo đảm an toàn thông tin trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0; đổi mới phương pháp học Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0...

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng: Đội ngũ cán bộ của nhà trường hiện nay có 334 đồng chí trong đó, nam 187 đồng chí, nữ 147 đồng chí. Về cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy có: 4 lãnh đạo cấp cục; 59 lãnh đạo cấp Phòng (20 Trưởng phòng, 39 Phó trưởng phòng và tương đương). Về cơ cấu đội ngũ: giảng viên có 157 đồng chí, cán bộ quản lý giáo dục có 56 đồng chí, cán bộ tham mưu phục vụ có 121 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ có 27 đồng chí, nghiên cứu sinh 20 đồng chí, Thạc sĩ 158 đồng chí, cao học 18 đồng chí, Cử nhân 89 đồng chí.

Đảng ủy nhà trường đã thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, bảo đảm trên cơ chế thực hiện chặt chẽ quy định về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về tiêu chuẩn chức danh, xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy CAND; về phân công trách nhiệm và quy chế hoạt động của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác cán bộ trong đơn vị.

Gắn với từng giai đoạn cụ thể, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ nhà trường luôn bám sát yêu cầu về công tác lãnh đạo chỉ đạo, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng tập thể cán bộ, đảng viên, học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy nhà trường đã tăng cường các biện pháp chủ động nắm tình hình chính trị nội bộ và rà soát công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, thường xuyên duy trì chế độ giao ban chuyên môn, giao ban chính trị tư tưởng, chế độ hội họp của cấp ủy; luôn bảo toàn và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, không để xảy ra tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống dân chủ hình thức, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Như vậy, với quan điểm “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy nhà trường đã đi trước một bước trong vai trò lãnh đạo chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ, xác định đường lối đổi mới, phương châm thực hiện và chỉ đạo từng bước trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp yêu cầu tình hình cụ thể. Cũng với quan điểm đó, Đảng đã làm tốt vai trò khơi nguồn động lực, xác định động cơ để vận hành bộ máy, cổ vũ phong trào tiến bộ, đi lên; xác định tính tiên phong trong các phong trào đổi mới, tiếp cận mọi nguồn lực để phát huy động lực cho các hoạt động đổi mới; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, và hoạt động sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo đà cho đổi mới có cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, Đảng ủy từng bước định hướng để cán bộ chiến sĩ, đảng viên xác định lập trường tư tưởng trước diễn biến và tính cấp bách của tình hình công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ hiện nay, đúng tinh thần quán triệt của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khi giao Bộ Công an làm điểm trong toàn hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì xử lý các hiện tượng nổi lên, các tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện Đề án, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề công tác cán bộ… phù hợp quan điểm, chủ trương, yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng CAND trong thời gian tới, trong điều kiện môi trường chính trị ổn định, đất nước phát triển, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đảng bộ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện của các đơn vị tham mưu, chính quyền, công an các đơn vị địa phương, với niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ nhà trường, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên lao động, học viên trong nhà trường luôn khẳng định: quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, “tự soi, tự sửa”, tự mình nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động, mất cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch; nêu cao trách nhiệm giám sát, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, học tập; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; tiếp tục tu dưỡng, học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ nhà trường, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thắng lợi tiếp nối thắng lợi luôn được xác định là động lực phấn đấu để các thế hệ cán bộ, học viên kế tục và tô thắm hơn lá cờ truyền thống vinh quang của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo chính quyền và nhân dân các địa phương là động lực, là niềm tin, cổ vũ toàn thể cán bộ, học viên hăng say phấn đấu thi đua, xây dựng nhà trường tiếp tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ CATW, là trung tâm đào tạo có chất lượng của Bộ Công an, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cấp bách về đào tạo và phát triển lực lượng trong tình hình mới.

Một mùa xuân mới đang đến, dưới ngọn cờ 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nạm, ngọn cờ cách mạng tiên phong 75 năm của Đảng bộ CATW, Đảng bộ nhà trường tràn đầy quyết tâm và tin tưởng chặng đường phía trước ghi dấu những thắng lợi vẻ vang, tô thắm và phát huy hơn nữa truyền thống Đảng bộ Trường Cao đẳng CSNDI trong thời kỳ mới.

Đại tá, TS Bùi Quang Vũ


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi