Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Những điểm mới trong chương trình đào tạo cấp bằng đại học đối với người đã có bằng đại học trở lên, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước vừa được Lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt

Chương trình đào tạo được thiết kế với thời lượng 68 tín chỉ với 43 học phần, trong đó có 28 học phần bắt buộc và 15 học phần tự chọn; đảm bảo tính khoa học, cân đối giữa khối lượng các khối kiến thức, đồng thời thể hiện được tính linh hoạt, mềm dẻo trong chương trình đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: “Đào tạo cán bộ có trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chuyên ngành Xây dựng lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng; có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ công an; có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng lực lượng CAND; có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với thực tiễn yêu cầu sử dụng cán bộ Công an công tác trên lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND, có nhiều điểm mới như:

- Ngoài việc được trang bị kiến thức ngành, chuyên ngành về công tác đảng, công tác chính trị, học viên sẽ được trang bị kiến thức tương đương hoàn thành chương trình bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ công an (06 tháng).

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp bằng đại học Công an ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để bổ nhiệm các chức vụ từ trưởng phòng và tương đương trở lên và các chức danh công tác khác trong CAND theo quy định của Bộ Công an;

- Là đối tượng sẽ được hoàn chỉnh kiến thức để cấp Bằng Cao cấp lý luận chính trị nếu đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

- Quá trình học tập, ngoài thực hiện các nội dung theo chương trình đào tạo, học viên phải hoàn thành các Chuẩn đầu ra theo quy định, trong đó có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ (đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) và chuẩn đầu ra về sử dụng công nghệ thông tin (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

Chương trình được tổ chức đào tạo trong thời gian 02 năm, thay thế chương trình đào tạo cấp bằng đại học thứ hai ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-T29-P2 ngày 26/11/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO

Trích nguồn: www.hvctcand.edu.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi