Thứ Sáu, 1/12/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Kết quả 15 năm năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ tại trường Cao đẳng CSND I trong tình hình hiện nay

Nghị quyết đã đưa ra các chỉ tiêu định hướng chi tiết cho hệ thống chính trị các cấp về công tác phụ nữ. Kế thừa quan điểm chỉ đạo, tinh thần của Nghị quyết số 11 và kết quả đạt được từ các kỳ đại hội trước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh chủ trương: "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác cán bộ nữ, bên cạnh việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, những năm qua Đảng ủy nhà trường đã rất quan tâm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, trong đó chú trọng tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt cán bộ nữ vào những vị trí lãnh đạo quan trọng trong Nhà trường; thể hiện cụ thể ở việc đặt ra những chỉ tiêu quan trọng về công tác cán bộ nữ trong nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết chuyên đề đề về tăng cường công tác cán bộ đến năm 2025 và Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng giai đoạn 2020 - 2025. 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động số 12/CTHĐ-ĐU(X16) ngày 16/11/2007 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có thể thấy công tác cán bộ nữ của Nhà trường trong những năm vừa qua đã đạt được kết quả đáng kể.

Cụ thể, hiện nay, tỷ lệ nữ cán bộ chiếm 47% tổng quân số toàn đơn vị, trong đó việc bố trí, sắp xếp cán bộ nữ trong từng đơn vị, lĩnh vực công tác cơ bản hợp lý, phù hợp với năng lực và cân đối về cơ cấu. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ chiếm tỷ lệ cao, nhất là số nữ tham gia lãnh đạo quản lý. Qua đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đối với công tác nữ và tiềm năng phát triển của nguồn nhân lực nữ hiện nay. Bên cạnh những thành tích trong công tác, học tập, cán bộ nữ nhà trường đã rất tích cực tham gia các phong trào, thể hiện sự nỗ lực cố gắng và những đóng góp nổi bật của cán bộ nữ trên mọi lĩnh vực như năm học 2022 -2023 có 02 cán bộ nữ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 cán bộ nữ được khen tặng Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và gần nhất trong kỳ hội thao võ thuật, bắn súng năm 2023, hơn nửa số bằng khen thuộc về nữ vận động viên đem về giải Nhì toàn đoàn, tiếp tục đưa đội tuyển vào vòng chung kết.

Tuy nhiên, thực tế về phát triển nguồn nhân lực nữ CAND nói chung còn một số khó khăn nhất định và chưa có sự đồng bộ; công tác điều động, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ nữ có đơn vị còn một số hạn chế do các yếu tố khách quan.

Trên cơ sở đánh giá về thực trạng và tiềm năng phát triển của nguồn nhân lực nữ giai đoạn hiện nay, gắn với nội dung tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, một số nội dung mang tính giải pháp nhằm thúc đẩy công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phát triển nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới, đó là:

(1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, kế hoạch, giải pháp của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

 (2) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ.

 (3) Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ tham mưu, cán bộ phụ nữ. Dự báo các yêu cầu lâu dài để chủ động xây dựng các phương án bố trí cán bộ phù hợp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ nữ trong đội ngũ lãnh đạo của đơn vị nhằm đảm bảo về chất lượng, số lượng theo quy định.

 (4)  Đẩy mạnh việc phân tích số liệu về nữ trong công tác cán bộ, bảo đảm làm tốt công tác thống kê, tổng kết đánh giá, phát hiện ưu điểm và hạn chế trong việc xây dựng và tổ chức cán bộ liên quan nguồn nhân lực nữ, việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và chương trình bình đẳng giới trong đơn vị. Bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu, giám sát, đánh giá công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới cho việc tổng kết, dự báo tình hình và đánh giá đầy đủ, toàn diện các yếu tố tác động ảnh hưởng đến nguồn nhân lực nữ ở từng giai đoạn cụ thể.

 (5) Nâng cao năng lực cho nữ cán bộ theo từng lĩnh vực công tác, có phân tích, đánh giá chất lượng cán bộ theo các chỉ tiêu, tiêu chí bảo đảm cả định tính và định lượng thể hiện mục tiêu, cam kết của các cấp lãnh đạo để triển khai các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; nâng cao năng lực cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu trước mắt, bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới trong tương lai. Triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy ý thức vươn lên và khát vọng đổi mới của phụ nữ; tạo cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ, giúp phụ nữ tiến bộ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giao nhiệm vụ để phụ nữ mạnh dạn tham gia công tác, đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực, khẳng định được vị trí trong công việc, thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá đối với cán bộ phụ nữ nói chung.

(6) Quan tâm thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ; quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi đối với phong trào thi đua phụ nữ và công tác Hội phụ nữ của đơn vị. Các mô hình, phần việc, công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận góp phần hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ chính trị và Chương trình hành động số 12/CTHĐ-ĐU(X16) ngày 16/11/2007 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, UV TW Đảng, Phó Bí thư ĐUCATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung đại diện Đảng ủy nhà trường phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Ủỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đại diện lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tại Hội nghị.

Hội phụ nữ nhà trường là 1 trong 78 đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen tại Hội nghị.

Bài: Hội Phụ nữ

Biên tập: Minh Quyết - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi