Thứ Sáu, 3/2/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Phát triển năng lực tự quản, tự rèn của học viên đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Nhà trường tặng bằng khen cho các học viên khóa K58S có thành tích xuất sắc  trong hoạt động thực tế chính trị xã hội.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động tự quản, tự rèn là nhân tố nội lực có tính chất quyết định đến mọi nhận thức, hành động của học viên cũng như chất lượng hoạt động của trung đội học viên, trực tiếp xây dựng trung đội nền nếp, kỷ cương, vững mạnh. Phát triển năng lực tự quản, tự rèn là phương thức chủ yếu, trực tiếp để cá nhân học viên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát triển năng lực tự quản, tự rèn là quá trình thực hiện đổi mới phương pháp quản lý giáo dục học viên, biến quá trình quản lý thành tự quản lý. Chính việc phát triển năng lực tự quản, tự rèn của học viên đã giúp cho công tác quản lý giáo dục học viên của Nhà trường trong các năm gần đây thu được nhiều kết quả nổi bật góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND tương lai “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số học viên ý thức tổ chức chưa tốt, vi phạm nội quy, quy định, điều lệnh CAND dẫn đến bị trừ điểm rèn luyện, bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, thậm chí có trường hợp bị xử lý buộc thôi học. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, bên cạnh những nguyên nhân chủ quan như: ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật chưa tốt, lười rèn luyện, không có ý thức vươn lên, trung bình chủ nghĩa...;những nguyên nhân khách quan  như: tác động tiêu cực của công nghệ 4.0, mặt trái nền kinh tế thị trường và các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội ảnh hưởng đến một bộ phận học viên.

Học viên tự học tại Thư viện nhà trường.

Để phát triển năng lực tự quản, tự rèn của học viên trong từng trung đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, cần tổ chức thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ đúng đắn trách nhiệm cao trong hoạt động tự quản, tự rèn của từng học viên.

Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; kỷ luật, điều lệnh CAND; Thông tư, quy định của Ngành và Nhà trường về công tác quản lý học viên và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; phổ biến tiêu chí, mục đích yêu cầu học tập, rèn luyện … Từ đó học viên xác định và xây dựng động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn; tập trung vào những nội dung về hoàn thiện nhân cách, bản lĩnh chính trị củng cố niềm tin, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, bồi dưỡng trình độ, năng lực chuyên môn cao, xây dựng phương pháp, tác phong công tác…

Triển khai đánh giá việc học tập các nội quy, quy chế với các hình thức đa dạng phong phú với hướng tự quản, tự giác; hình thành các kỹ năng thực hiện đạt hiệu quả cao. Thường xuyên tự phê bình để kịp thời có biện pháp phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tự quản lý.

Học viên hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương trong đợt thực tế chính trị.

Hai là, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội, Cấp uỷ chi bộ và Ban chấp hành chi đoàn làm nòng cốt trong phát huy hiệu quả hoạt động tự quản của học viên.

Lựa chọn, bố trí học viên có năng lực, trách nhiệm, gương mẫu để bổ nhiệm cán bộ trung đội, tiểu đội, Cấp uỷ chi bộ và Ban chấp hành chi đoàn. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng với trọng tâm là nâng cao chất lượng, kỹ năng tự quản lý lớp để đội ngũ này trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển năng lực tự quản của khối học viên.

Học viên thực hiện điều lệnh đội ngũ khi lên giảng đường học.

Ba là, mỗi học viên cần chủ động tiếp thu kiến thức và phát triển năng lực tự quản, tự tu dưỡng, rèn luyện.

Tự giáo dục, tự rèn luyện là quá trình tự giác của mỗi học viên nhằm hướng đến nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tính tự giác, kỷ luật. Đó chính là quá trình mỗi học viên phải tự trau dồi, làm chủ hệ thống tri thức khoa học nói chung, tri thức lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng; tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường giai cấp trong mọi điều kiện, quyết tâm vượt mọi khó khăn để học tập, rèn luyện, hình thành những phẩm chất cơ bản theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Học viên cần tự giác xây dựng kế hoạch tự quản lý, đề ra mục tiêu học tập, rèn luyện và chấp hành kỷ luật của cá nhân trong năm học, khoá học. Trong đó nội dung phải toàn diện, đồng thời phải tập trung vào khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Hình thức, biện pháp phải gắn với thực hiện nhiệm vụ trung tâm là học tập-rèn luyện, từng bước xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từng học viên cần chủ động, tích cực khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống của gia đình, bản thân để thực hiện đúng kế hoạch tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đã xác định.

Học viên rèn luyện võ thuật.

Bốn là, duy trì thực hiện tốt chế độ tự quản, tự giác chấp hành các quy chế, quy định về học tập, rèn luyện của học viên.

Gắn việc phát triển năng lực tự quản, tự rèn của học viên với tổ chức cho học viên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014  của Bộ trưởng Bộ Công an “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”… Thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, 05 lời thề, 10 điều kỷ luật của CAND và Điều lệnh CAND.

Đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện tốt với khẩu hiệu "03 không" (Không vi phạm quy chế thi; không uống rượu bia say; không vay nợ cắm quán), "03 chủ động" (Chủ động chào theo điều lệnh, chủ động tự học, chủ động nhặt rác - làm vệ sinh môi trường). Thực hiện tốt cuộc vận động “Chủ nhiệm trung đội mẫu mực, học viên chuyên cần, trung đội kiểu mẫu”.

Quan tâm đầu tư xây dựng mô hình tự quản ở các trung đội học viên. Đây là mô hình trong thực tế đã chứng minh sức lôi cuốn mạnh mẽ, động viên sự tích cực, tự giác của từng học viên, là “lá chắn” ngăn chặn những tiêu cực ngoài xã hội vào môi trường giáo dục trong các trường CAND, giúp học viên chuyên tâm học tập, rèn luyện với sự định hướng, hỗ trợ tích cực của các đơn vị trong nhà trường. Cần thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn chi ủy các chi bộ học viên, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trung đội, cán bộ tiểu đội, ban chấp hành chi đoàn thực sự gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, đủ năng lực tổ chức, lôi cuốn học viên tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao.

Chủ nhiệm trung đội hướng dẫn tập điều lệnh đội ngũ CAND.

Phát huy vai trò của “Đội thanh niên xung kích” nhằm nâng cao chất lượng phong trào tự quản của học viên, giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định, tự kiểm tra, tự đánh giá trong của học viên. Đội thanh niên xung kích có nhiệm vụ giám sát việc chấp hành nội quy, quy định của học viên, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, chế độ học tập, sinh hoạt của học viên các lớp học… góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tự quản, tạo hiệu ứng lan truyền năng lực tự quản, tự rèn trong khối học viên.

Năm là, tăng cường xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của học viên trong Nhà trường.

Môi trường văn hóa lành mạnh là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý thức kỷ luật cho học viên, là điều kiện rất thuận lợi để mỗi học viên phát triển năng lực tự quản, tự rèn. Do vậy, cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, bầu không khí tâm lý tích cực, đoàn kết, dân chủ, xây dựng lối sống phù hợp với các chuẩn mực văn hoá, đạo đức của người cán bộ, chiến sĩ CAND, hướng dẫn cho học viên biết tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa “chân - thiện - mĩ” góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tích cực đấu tranh, ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực và các tệ nạn xã hội, những thói quen, hành vi không lành mạnh xâm nhập vào nhà trường để có môi trường thuận lợi biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý của học viên.

Talkshow “Bí quyết tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh ”.

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong đó có phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt, phong trào thi đua tự quản với mô hình phòng ở tự quản, lớp học tự quản...; chú trọng vào mục tiêu xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, rèn luyện kỷ luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong chấp hành quy định quản lý giáo dục học viên, kỷ luật, điều lệnh CAND, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm, làm bài học cho học viên toàn trường.

Quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, các hoạt động văn hoá-văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên trong Nhà trường; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của học viên để kịp thời giải quyết theo phân cấp, đúng quy định.

Để phát huy hiệu quả hoạt động tự quản, tự rèn của học viên hiện nay, phải áp dụng đồng bộ các biện pháp, trong đó nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ đúng đắn trách nhiệm cao trong tự quản, tự rèn của từng học viên, biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý của cá nhân giữ vai trò quan trọng hàng đầu, nó định hướng và quyết định hành động tự tu dưỡng rèn luyện của học viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục học viên./.

Bài: Phòng Quản lý học viên

Biên tập: Phương Thảo - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi