Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nâng cao chất lượng công tác thực tế, luân chuyển của giáo viên Khoa Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về ma tuý đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên ngành Trinh sát phòng chống tội phạm về ma tuý

Thông qua việc luân chuyển và công tác thực tế nhằm bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức thực tế, nâng cao kỹ năng hoạt động thực tiễn theo chuyên môn giảng dạy, đảm bảo việc gắn kết giữa giảng dạy lý luận nghiệp vụ với thực tiễn công tác chiến đấu, gắn giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường với hoạt động thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, giáo viên đi luân chuyển, thực tế vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, điều kiện để xét bổ nhiệm các chức danh giảng dạy. Chính vì thế, công tác luân chuyển, thực tế của giáo viên trong các trường Công an nhân dân luôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng, giúp người giáo viên hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động nghiệp vụ trong thực tế, thu thập tài liệu, tư liệu để từ đó mang "hơi thở thực tiễn" vào trong bài giảng của mình.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác luân chuyển, thực tế đối với giáo viên nghiệp vụ, trong những năm qua Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Công an, nhà trường về công tác luân chuyển có thời hạn và thực tế cho đội ngũ giáo viên đến công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ Công an, kế hoạch, hướng dẫn của nhà trường, đơn vị đã triển khai xây dựng kế hoạch, dự kiến giáo viên đi luân chuyển, công tác thực tế hàng năm của đơn vị, đảm bảo trong mỗi năm học có ít nhất 01 giáo viên đi luân chuyển thực tế, từ 02 đến 03 giáo viên đi công tác thực tế để trau dồi, cập nhật kiến thức, tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy để phục vụ công tác giảng dạy. Từ năm 2013 đến tháng 8/2021 có 39 lượt giáo viên đi công tác thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương, gần 10 lượt giáo viên đi luân chuyển có thời hạn tại Công an các đơn vị, địa phương.

Quy trình đi luân chuyển hoặc nghiên cứu thực tế hằng năm của giáo viên được thực hiện theo đúng quy đinh: giáo viên xây dựng kế hoạch và được lãnh đạo khoa phê duyệt, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và địa bàn, thời gian thực hiện. Trong thời gian đi luân chuyển, thực tế, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề, được Công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho tiếp cận công việc, tham gia thực hiện các nội dung công tác chuyên môn, được cung cấp các thông tin, tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ để nghiên cứu theo kế hoạch của giáo viên. Kết thúc thời gian luân chuyển, thực tế, giáo viên có báo cáo kết quả công tác, có xác nhận, đánh giá của lãnh đạo đơn vị nơi luân chuyển, thực tế.

Qua triển khai thực hiện công tác thực tế, luân chuyển có thời hạn, Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy đánh giá về kết quả đạt được như sau: giáo viên đi luân chuyển, công tác thực tế bước đầu đã tiếp cận, trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ, được giao các chỉ tiêu công tác như cán bộ Công an các đơn vị, địa phương; giáo viên đã nâng cao được trình độ chuyên môn, kiến thức thực tiễn, phục vụ tốt công tác giảng dạy; giáo viên sau khi đi luân chuyển, công tác thực tế về trường đã có những đóng góp nhất định vào việc thu thập tài liệu thực tế bổ sung vào hồ sơ bài giảng, phục vụ hoạt động biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của đơn vị, do đó chất lượng giảng dạy từng bước được nâng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới công tác giáo dục, đào tạo; đồng thời qua công tác luân chuyển, thực tế giúp giáo viên lựa chọn và thực hiện các nhiệm vụ khoa học sát với yêu cầu công tác thực tiễn chiến đấu của lực lượng Cảnh sát điều tra tôi phạm về ma túy, tạo mối liên hệ gắn bó giữa Khoa với Công an các đơn vị, địa phương.

Để nâng cao chất lượng công tác thực tế, luân chuyển cho giáo viên khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, chúng tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Một là, Nhà trường cần tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định của Bộ Công an về công tác luân chuyển, thực tế để mỗi giáo viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của hoạt động này và xác định đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên

Hai là, thường xuyên tiến hành kiểm tra quá trình luân chuyển, thực tế xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá nghiêm túc kết quả luân chuyển, thực tế  của giáo viên. Để việc kiểm tra đạt hiệu quả, lãnh đạo Khoa có giáo viên thực hiện công tác luân chuyển, thực tế là người sát sao nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc nắm tình hình việc thực hiện công tác luân chuyển, thực tế của giáo viên

Ba là, đối với bản thân các đồng chí giáo viên là chủ thể chính của công tác luân chuyển, thực tế, chính vì vậy, mỗi giáo viên cần chủ động nghiên cứu, nắm vững các nội dung có liên quan tới công tác luân chuyển, thực tế; căn cứ vào điều kiện về thời gian, khả năng của bản thân, tiêu chí đối với giáo viên, công tác nào mình chưa nắm rõ, còn phân vân trong khi giảng dạy thì tiến hành đăng ký đi công tác thực tế vào đầu năm học.

Bốn là: Chủ động, thường xuyên duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng trong Nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác luân chuyển có thời hạn của giáo viên nghiệp vụ.

Năm là, làm tốt công tác quy hoạch công tác luân chuyển thực tế, cử giáo viên nghiệp vụ đi luân chuyển có thời hạn, cần lựa chọn những giáo viên đã có thời gian gắn bó nhất định với công tác giảng dạy, có lòng yêu nghề và quyết tâm gắn bó với sự nghiệp giảng dạy. Đồng thời cần phải lựa chọn các địa bàn  trọng điểm về an ninh trật tự gắn liền với cơ sở để cử giáo viên đi luân chuyển cho phù hợp. Bên cạnh đó, trong thời gian giáo viên đi luân chuyển cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo sau thời gian luân chuyển giáo viên sẽ mang những kiến thức thực tế đã thu thập được, để phục vụ công tác giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành trong nhà trường.

Sáu là, Nhà trường cần ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ trong đó quy định rõ các đồng chí giáo viên giảng dạy nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành, sau khi kết thúc luân chuyển thực tế tại công an các đơn vị địa phương, phải công tác tại đơn vị cũ ít nhất 5 năm nếu có nguyện vọng chuyển công tác thì mới xem xét giải quyết.

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý trong năm học