Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Bộ Công an ban hành Thông tư về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư quy định về nguyên tắc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác; phương thức kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin; điều kiển bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với CSDL quốc gia về dân cư.

Nguyên tắc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác gồm: Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành. Không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật khác có quy định.

Cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, chia sẻ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với CSDL quốc gia về dân cư phải bảo đảm điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Các thông tin được chia sẻ cho hệ thống CSDL quốc gia về dân cư gồm: CSDL hộ tịch điện tử dùng chung, CSDL về cư trú, CSDL Căn cước công dân, CSDL về y tế và CSDL chuyên ngành khác chia sẻ thông tin về công dân cho hệ thống CSDL quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời. Các thông tin chuyên ngành gắn với công dân khi được các cơ quan, tổ chức chia sẻ cho Bộ Công an thì cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận để khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác quản lý dân cư và đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ khác của Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin thông qua cổng dịch vụ công như sau: Công dân đăng nhập vào cổng dịch vụ công, lựa chọn dịch vụ tra cứu hoặc dịch vụ khai thác thông tin cá nhân. Bộ Công an trả kết quả tra cứu của công dân bằng thông tin hiển thị trên cổng dịch vụ công hoặc trả kết quả khai thác thông tin bằng Thông báo theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi