Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo

Một trong những lĩnh vực trọng yếu bị tác động mạnh bởi cuộc cách mạng công nghiệp này chính là nền giáo dục. Công nghiệp 4.0 đã đặt ra những thách thức mới và mang lại những cơ hội vô cùng hứa hẹn cho hệ thống giáo dục hiện đại. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng cũng đã khẳng định: "Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo".

Trong những năm học gần đây, đặc biệt năm học 2023 - 2024, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác của Nhà trường nói riêng. Chủ đề năm học 2023 - 2024 đã đề ra: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.

Thực hiện chủ trương, Cấp ủy, lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong lĩnh vực Khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý đã hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động quản lý, điều hành, giám sát, kiểm soát chất lượng trong công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động như: Khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát phòng học, phòng chấm thi;  xây dựng các phần mềm quản lý điểm, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi, phần mềm quản lý công việc qua hệ thống mạng nội bộ của đơn vị, phần mềm lấy ý kiến phản hồi qua mạng nội bộ, phần mềm quản lý hoạt động tự đánh giá... Với việc ứng dụng những phần mềm quản lý đã giúp lãnh đạo trong đơn vị quản lý, theo dõi tiến độ công việc của từng cán bộ trong đơn vị, qua đó tránh được việc công việc bị bỏ quên, bị chậm muộn, dần dần từng bước nâng cao hiệu quả công tác của từng cán bộ chiến sĩ, tiến tới xây dựng văn hóa chất lượng trong đơn vị.

Đối với hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, đơn vị đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ trên các mặt công tác như: hoạt động lấy ý kiến phản hồi, hoạt động tự đánh giá, quản lý cơ sở vật chất, quản lý công việc…Cụ thể  như đơn vị đã nghiên cứu, xây dựng và phát triển phần mềm chuyên dụng lấy ý kiến phản hồi qua hệ thống mạng nội bộ, tiến hành chạy thử nghiệm trong năm học 2021 - 2022 và chạy chính thức vào năm học 2022 - 2023.

 Giao diện phần mềm lấy ý kiến phản hồi qua hệ thống mạng nội bộ: Ứng dụng phần mềm SPSS 22.0 trong việc tổng hợp, phân tích kết quả của công tác lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích độ tin cậy thang đo về lấy ý kiến phản hồi. Ứng dụng phần mềm văn bản Excel trong việc thống kê danh sách, phân tích số liệu liên quan đến các hoạt động lấy ý kiến cụ thể. Nghiên cứu, phát triển thành công phần mềm quản lý hoạt động tự đánh giá. Đây là một sáng kiến trong năm học 2022 - 2023 và được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Phần mềm Quản lý hoạt động tự đánh giá.

Với việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thực tiễn công tác của đơn vị đã giúp cho cán bộ trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo và cấp trên giao cho một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh những thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác của đơn vị như sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, lãnh đạo cũng như sự nhiệt huyết, sáng tạo của cán bộ trong đơn vị; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cũng gặp như khó khăn như: Hệ thống máy tính để cài đặt không phải máy chủ chuyên dụng dùng để cài đặt hệ thống dẫn đến tình trạng thiếu ổn định trong cách vận hành; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ trong đơn vị còn chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng một số cán bộ còn chưa thạo trong việc chuyển giao, vận hành hệ thống…

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, thời gian tới cần chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của Nhà trường nói chung và công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng nói riêng; Cấp ủy, lãnh đạo tập trung quán triệt và chỉ đạo cán bộ trong đơn vị tiếp tục nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác của đơn vị.

Thứ hai, Nhà trường tăng cường mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin. Vận dụng linh hoạt nhiều hình thức phù hợp để đào tạo, tổ chức các lớp ngắn ngày, theo các chủ đề cụ thể và theo nội dung chuyên sâu để dễ quản lý và có hiệu quả cao.

Thứ ba, cán bộ trong đơn vị thường xuyên cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin, tiếp cận các công nghệ mới để kịp thời tham mưu, đề xuất và đưa ra giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, đề nghị Tổ tư vấn phát triển công nghệ của nhà trường, tăng cường bảo mật hệ thống thông tin, chống lộ lọt các bí mật nhà nước. Tiến hành cài đặt phần mềm chuyên dụng “Lấy ý kiến phản hồi qua hệ thống mạng nội bộ”, “Quản lý hoạt động tự đánh giá” trên server chung của Nhà trường, thực hiện cấp tài khoản đăng nhập thống nhất cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, học viên để có thể trực tiếp truy cập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và đồng bộ.

Thứ năm, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng hệ thống thông tin chung về công tác đảm bảo chất lượng phục vụ cho hoạt động chuyên môn cụ thể của đơn vị và hoạt động tự đánh giá chất lượng trong Nhà trường, tạo hệ thống cơ sở dữ liệu tổng thể phục vụ hoạt động đánh giá ngoài; thường xuyên cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin, tiếp cận các công nghệ mới để kịp thời tham mưu, đề xuất và đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Bài: Vũ Mạnh Tùng - Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng đào tạo

Biên tập: Bích Vân - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi