Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 12/12 – 17/12/2022
Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ CATW cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030… Phát huy vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ… 
 

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 trong Đảng bộ CATW.


Triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND theo phương châm “thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh… xem thêm

Nâng cao chất lượng Cơ quan điều tra các cấp trong CAND

Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức Cơ quan điều tra trong CAND là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của lực lượng CAND. Việc xây dựng Cơ quan điều tra trong CAND phải quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng CAND, nhất là phải đặt trong tổng thể chung của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các Cơ quan điều tra trong CAND.


Các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ CATW và Đề án xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để thống nhất trong nhận thức và thực hiện. Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng điều tra viên, trinh sát viên, bảo đảm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Tổ chức rà soát, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đảm bảo năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra... xem thêm

Hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đề ra

Giao nhiệm vụ cho các đại biểu CAND dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các đại biểu tích cực, chủ động tham gia với trách nhiệm cao nhất vào các nội dung theo lịch trình và các hoạt động bên lề Đại hội; tập trung nghiên cứu, đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện của Đại hội. Từng đồng chí đoàn viên, thanh niên CAND cần nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong học tập, công tác, chiến đấu; nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học công nghệ và ngoại ngữ; đồng thời chú trọng, quan tâm đến lực lượng Công an xã. Tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực nhân dịp  kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023); 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)… xem thêm
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt và giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu CAND dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận CAND

Để tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện công tác lý luận chung, cũng như đường lối, quan điểm chỉ đạo sự nghiệp bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Hội đồng cần nghiên cứu, tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội trong tình hình mới"; Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị (khoá XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026. Nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và các Tiểu ban trực thuộc ngày càng đi vào thực chất, chú trọng công tác cải cách hành chính, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, huy động tối đa các nguồn lực. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu Bộ Công an xây dựng chương trình phối hợp nghiên cứu với các cơ quan nghiên cứu, giáo dục lý luận của Đảng, các trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của quốc gia, của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan...xem thêm

Hội đồng Lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ III (2022 - 2027) ra mắt Hội nghị.

Hội đồng Lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ III (2022 - 2027) ra mắt Hội nghị.

 

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong CAND đạt hiệu quả cao nhất

Để việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhất là các quy định mới, điểm mới của Luật. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ với các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ về kế hoạch, chương trình, dự án khắc phục triệt để các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Xây dựng các mô hình phòng ngừa, kiểm soát, xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở đặc thù trong CAND. Cần phát huy sức mạnh, vai trò của lực lượng Công an cơ sở, phát huy thế mạnh trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý cấp xã, quận, huyện trong tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường... xem thêm

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

 

Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kiểm tra thực tế một số mô hình phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an cơ sở xây dựng mô hình không chỉ dừng lại trong công tác phòng cháy, chữa cháy mà là Tổ liên gia về an ninh, trật tự, để mọi người khi “tắt lửa tối đèn” có nhau, giúp đỡ, cộng đồng sức mạnh, loại trừ cái xấu, cái ác ra khỏi đời sống xã hội. Đây cũng là vấn đề mấu chốt xây dựng tuyến phố an toàn, phường, xã, thị trấn an ninh, trật tự… tất cả vì sự bình yên, an ninh, an toàn và hạnh phúc của Nhân dân... xem thêm
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiểm tra thực tế tại một số địa điểm. 

Nguồn: Cổng TTĐTBCA

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi