Thứ Ba, 2/3/2021
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Vai trò của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại Trường Cao đẳng CSND I

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo là đơn vị chuyên trách thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã không ngừng cố gắng, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tuy còn non trẻ nhưng đã có sự nỗ lực vượt bậc cả về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và tổ chức hoạt động, có những đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

 


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, biên soạn ngân hàng câu hỏi thi và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Nhà trường

 

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thể hiện ở ba phương diện chính, bao gồm: Khảo thí, kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng, đây đều là những hoạt động liên quan đến việc đánh giá trong hệ thống giáo dục. Việc đánh giá này được thực hiện bằng cách sử dụng những thước đo khách quan và những tiêu chuẩn nhất quán.

Khảo thí là kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đối với người học, thông qua một quy trình chặt chẽ nhằm đo lường mức độ đạt được của người học về kiến thức, kỹ năng, thái độ hay năng lực.

Kiểm định chất lượng là đánh giá tiến trình hoạt động và kết quả của cơ sở đào tạo đại học hay một chương trình học theo một quy trình và tiêu chuẩn được xác định rõ ràng.

Bảo đảm chất lượng là rà soát, đánh giá một cách có hệ thống về hoạt động của các bộ phận trong trường, đề xuất các quy trình nhằm bảo đảm cho mọi tiến trình và kết quả công việc của nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng. Hiểu theo nghĩa rộng, bảo đảm chất lượng là một chương trình hành động nhằm đánh giá và giám sát một cách có hệ thống nhiều yếu tố khác nhau của một dự án, một dịch vụ, hay một cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm nó đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Kiểm định được xem là một biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng.

Vai trò của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã được thể hiện ở một số nội dung cụ thể như sau:

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản hướng dẫn, các kế hoạch tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường, đã kịp thời triển khai các văn bản, các quyết định của cấp trên cũng như hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường. Cụ thể, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã đề xuất ban hành 30 văn bản hướng dẫn và nhiều kế hoạch tổ chức thực hiệncông tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, trong đó có những vấn đề mới mà cấp trên chưa có hướng dẫn như Quy định về xây dựng vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Cao đẳng CSND I, Hướng dẫn xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng, Quy định tạm thời về hoạt động đảm bảo chất lượng, Quy định tạm thời về tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện chuẩn đầu ra và các điều kiện thực hiện chuẩn đầu ra, Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục, Kế hoạch xây dựng, vận hành, cải tiến, đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng... Các mặt công tác về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đều tập trung hướng tới đáp ứng tốt yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

 

PGS. TS Trần Khánh Đức - Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội báo cáo tại Hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng văn hóa chất lượng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới" do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức

 

Các hoạt động làm đề thi; giám sát thi, kiểm tra; tổ chức chấm thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các khóa chính quy, các lớp Trưởng Công an cấp xã, lớp vừa làm vừa học, các lớp bồi dưỡng…; làm đề thi học sinh giỏi, tổ chức chấm thi học sinh giỏi; làm đề thi hiểu biết và tổ chức chấm kiểm tra hiểu biết cho giáo viên dạy giỏi và hội giảng cấp trường đảm bảo chặt chẽ, bảo mật về đề thi; tổ chức chấm thi tập trung đảm bảo thống nhất, nghiêm túc, chính xác, khách quan; giám sát thi, kiểm tra đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế.Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện chấm thẩm định định kỳ, chấm phúc khảo bài thi theo kế hoạch của nhà trường, thực hiện chấm thẩm định theo kế hoạch của Bộ Công an đảm bảo đúng quy chế, quy định.

Tích cực phối hợp với các Khoa đổi mới hình thức thi kết thúc học phần (môn học) trong đó chú trọng việc đa dạng hình thức thi nhằm đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học viên. Trong thời gian qua, các hình thức thi được triển khai đa dạng, phù hợp với đối tượng đào tạo và chương trình đào tạo qua đó đã tạo ra được không khí học tập sôi nổi, tạo điều kiện phát triển năng lực tư duy, năng động, sáng tạo, năng lực hành động, khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tế của học viên sau khi ra trường, giúp cho học viên tham gia tích cực vào quá trình tự kiểm tra đánh giá đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Công tác xây dựng, sử dụng ngân hàng câu hỏi thi được quan tâm, coi trọng. Việc xây dựng, sử dụng ngân hàng câu hỏi thi đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và tính bảo mật của đề thi, giảm đáng kể thời gian làm đề, tránh được những sai sót khi ra đề và tránh được những hiện tượng tiêu cực khác. Hệ thống ngân hàng câu hỏi thi của Nhà trường tương đối đầy đủ, tất cả các Khoa đều đã xây dựng được hệ thống ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.

Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên sau khi kết thúc học phần (môn học); lấy ý kiến phản hồi của học viên trước khi tốt nghiệp về hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường; lấy ý kiến phản hồi của Công an các đơn vị, địa phương và cựu học viên về hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường đãđảm bảo quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục- đào tạo, thiết lập kênh thông tin trao đổi giữa “cơ sở đào tạo- người được đào tạo- người sử dụng sản phẩm đào tạo”. Các đợt lấy ý kiến phản hồi là kênh thông tin hiệu quả giúp cho các đơn vị chức năng tự đánh giá về chất lượng, hiệu quả công tác. Từ đó, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các nội dung làm việc cụ thể với những đơn vị nhận được ý kiến góp ý từ phía học viên.

Công tác tham mưu, đề xuất về tự đánh giá chất lượng, chuẩn bị cho đánh giá ngoài và xây dựng kế hoạch cải tiến sau khi đánh giá ngoài được thực hiện kịp thời góp phần khắc phục các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt tiến tới đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Hoạt động kiểm tra cơ sở vật chất tại hội trường, phòng học; kiểm tra cơ sở vật chất tại thao trường, bãi tập; kiểm tra hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học được thực hiện kịp thời,đã đề xuất bổ sung, sửa chữa, khắc phục các vấn đề hạn chế, tồn tại góp phần đảm bảo các điều kiện dạy và học của nhà trường.

Xây dựng Sổ tay đảm bảo chất lượng và các quy trình công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo góp phần phục vụ hoạt động tự đánh giá chất lượng, đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, công tác sơ kết, tổng kết, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cho cán bộ, giáo viên Nhà trường nói chung và cán bộ chuyên trách cũng được chú trọng. Đã tổ chứcnhiều hội nghị sơ kết, hội thảo và lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo được tổ chức. Công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến, công trình, phần việc cũng được chú trọng góp phần đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc cách mạng 4.0.


Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng trình bày nội dung Sổ tay bảo đảm chất lượng và quy trình bảo đảm chất lượng

 

Đánh giá chung cho thấy, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường, tuy nhiên công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định do những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Một là, đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong thời gian qua đã thường xuyên được kiện toàn, tuy nhiên đánh giá khách quan vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu giáo dục- đào tạo trong tình hình mới. Chưa có nhiều chuyên gia có chuyên môn sâu về công tác này, việc thực hiện chức năng tham mưu còn hạn chế, chủ yếu là giải quyết các công việc mang tính sự vụ, theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng và của cấp trên, chưa có nhiều ý kiến đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác. Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, chủ yếu qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn; bản thân chưa thực sự tích cực, chịu khó đầu tư nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn.

Hai là, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi còn chậm, chưa thực hiện được khâu đánh giá chất lượng câu hỏi thi, câu hỏi thi thường chưa thực hiện được khâu thử nghiệm trước khi triển khai áp dụng trên diện rộng. Một số học phần (môn học) còn chậm xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, một số ngân hàng xây dựng chưa đảm bảo quy chuẩn, số lượng câu hỏi còn hạn chế, chưa phủ kín hết kiến thức của học phần, chưa bám sát chuẩn đầu ra học phần (môn học) để thực hiện.Nội dung thi mới tập trung kiểm tra, đánh giá kiến thức, chưa chú trọng đến việc rèn luyện, đánh giá kỹ năng giải quyết những tình huống thực tế, làm bộc lộ những cảm xúc, thái độ của học viên đối với những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội. Nguyên nhân là do có sự thay đổi chương trình đào tạo, đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, một số ngân hàng câu hỏi thi vừa xây dựng xong nhưng do thay đổi chương trình đào tạo dẫn đến phải chỉnh sửa, bổ sung để kịp thời tổ chức thi dẫn đến việc thử nghiệm, đánh giá chất lượng chưa thực hiện được.

Ba là, việc lựa chọn hình thức thi tuy có sự đa dạng hóa nhưng hiện tại chưa có tiêu chí đánh giá việc lựa chọn hình thức thi phù hợp cho từng học phần (môn học), cũng như chưa có sự đánh giá về tính phù hợp, hiệu quả của việc lựa chọn hình thức thi đối với từng học phần (môn học áp dụng đối với từng khóa học hay với từng ngành đào tạo hoặc chuyên ngành đào tạo). Nguyên nhân là do chưa có cơ sở khoa học trong lựa chọn hình thức thi cho phù hợp với học phần (môn học), chủ yếu các khoa lựa chọn hình thức thi cân đối theo tỉ lệ về mặt cơ học hoặc để thuận lợi cho các khâu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức đánh giá kết quả. Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên còn chưa thực sự phù hợp và góp phần tích cực trong việc rèn luyện kỹ năng, tay nghề... cho học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Các hình thức thi được lựa chọn chưa bám sát mục tiêu, kỹ năng của học phần, môn học, chưa thực sự chú ý đến mục tiêu cụ thể của từng học phần (môn học) trên cơ sở mục tiêu chung của chuyên ngành và trình độ đào tạo.

Bốn là, công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục trong đó có khâu kiểm tra, đánh giá còn nhiều hạn chế.

Thực tế công tác tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá trong thời gian qua cho thấy hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị chức năng đã có tác động mạnh mẽ tới ý thức và việc chấp hành các quy định, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá của giảng viên và học viên. Tuy nhiên, do bị chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra còn có những hạn chế, chưa thực sự phát huy hết hiệu quả nhằm tạo ra một thiết chế mạnh, một môi trường học tập lành mạnh, trung thực trong Nhà trường. Các đơn vị chức năng còn chưa có được sự phối hợp nhịp nhàng, quá trình thanh tra, kiểm tra còn có lúc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công tác dạy và học.

Năm là, theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp,hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phải được thực hiện hàng năm, tuy nhiên nhà trường hiện nay chưa thực hiện được theo đúng Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH. Nguyên nhân là do cấp trên chậm ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như chưa quy định rõ lộ trình thực hiện cho các trường Cao đẳng Công an nhân dân trong đó có Trường Cao đẳng CSND I.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn coi công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo là một giải pháp quan trọng, là một quy trình bắt buộc, có ý nghĩa then chốt để quản lý hiệu quả chất lượng đào tạo. Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường trong tình hình mới, trong thời gian tới cần quán triệt thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và vai trò của hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong quá trình tổ chức đào tạo. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo phải bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường và phải được tiến hành một cách thường xuyên, khách quan, toàn diện, công khai, dân chủ trên tinh thần xây dựng. Xây dựng “thước đo” và quy trình kiểm tra, đánh giá khoa học đảm bảo khách quan cho hoạt động khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo. Đây là giải pháp then chốt, quyết định bởi cơ sở khoa học của mọi hoạt động đo lường, đánh giá là “thước đo”. Do đó, để có cơ sở triển khai các hoạt động khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo phải xây dựng được các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Thứ hai, tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạođể mỗi cán bộ đều là những chuyên gia có trình độ chuyên môn chuyên sâu về các mặt của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. Thường xuyên cập nhật các kiến thức liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong nước và quốc tế, không ngừng học tập và nâng cao trình độ. Đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo phải tư vấn, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu giải quyết được các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình đào tạo của Nhà trường.

Thứ ba, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạotiếp tụctham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với các văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp và lộ trình thực hiện các công tác đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.Thường xuyên tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết nhằm kịp thời đánh giá những kết quả đạt đượcvà những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các mặt công tác, tìm ra được những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trên và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Thứ tư, xây dựng và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo với các đơn vị trong Nhà trường. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đơn vị và cá nhân trong toàn trường hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo nói riêng nhằm góp phần tăng cường sự chủ động phối hợp trong giải quyết công việc chung của Nhà trường. Mục tiêu quan trọng của đảm bảo chất lượng đào tạo là xây dựng được “văn hóa chất lượng” cho cơ sở giáo dục bởi đây được coi là giải pháp cơ bản, nền móng đảm bảo cho việc triển khai có hiệu quả các mặt công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp làm việc và giảng dạy nói chung và công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo nói riêng. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Đẩy mạnh ứng dựng Công nghệ thông tin vào các mặt công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, từng bước tạo sự chuyên nghiệp hóa trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Trong thời gian tới, tập thể Phòng Khảo khí và Đảm bảo chất lượng đào tạo quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phát huy vai trò của công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường trong tình hình mới.

Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung

Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi