Thứ Năm, 24/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "