Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt lịch sử vĩ đại, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi người dân Việt Nam tin tưởng, chung sức đồng lòng, quy tụ dưới ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng của Đảng làm nên những thắng lợi vĩ đại ở thế kỷ XX. Từ cao trào cách mạng 1930-1931; đến xây dựng lực lượng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, biến tư tưởng của Người: “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” thành hành động cụ thể khởi nghĩa từng phần, phá kho thóc của Nhật cứu đói cho nhân dân, xây dựng lực lượng, cơ sở, khi thời cơ đến, nhân dân ta đã chớp thời cơ, tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” với niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Nhân dân Việt Nam trung dũng, kiên cường, càng đánh càng thắng; bằng thắng lợi của chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30/4/1975 đất nước ta vang khúc khải hoàn; từ đây non sông liền một dải, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước ta đang trên đường đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập thế giới. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định rằng: nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thành tựu đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường; vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế... Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên.

Từ thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam gần 93 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.“Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Năm 2022, với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc: là năm bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu quan trọng, ước tính GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02% so với năm 2021 (vượt mục tiêu đề ra 6 - 6,5%), đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022; theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 750 tỉ USD, tăng 12,18%. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm động lực tăng trưởng, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao (số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/12/2022).

Trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, Đảng ta đã luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiếp tục tăng cường đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, lãnh đạo toàn đất nước thực hiện tốt các mục tiêu trong nước (vừa chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế), xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Tự hào về Đảng, chúng ta cũng tự hào về lớp lớp những tấm gương cao đẹp của các đảng viên cộng sản qua các thời kỳ và mãi mãi ghi nhớ công ơn về những cống hiến của đảng viên cho đất nước trong sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Càng tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh; chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; Người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón mùa xuân mới - Xuân Quý Mão, mừng Đảng ta 93 tuổi, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên của cả hệ thống chính trị càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Bài: Thanh Thủy - Khoa LLCT, KHXHNV và Tâm lý

Biên tập: Bích Vân - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi