Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hiệu quả cuộc vận động “Chủ nhiệm trung đội mẫu mực, học viên chuyên cần, trung đội kiểu mẫu” góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục học viên

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn dự bị chiến đấu của Nhà trường thực hiện nội dung huấn luyện năm 2023.

Hiện nay, lực lượng CAND nói chung, Trường Cao đẳng CSND I nói riêng đang tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy”, triển khai cụ thể hoá Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ Công an 4 cấp đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đảng uỷ Công an Trung ương lần thứ VII. Do đó, việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên của Nhà trường đang là một đòi hỏi tất yếu, khách quan. Xuất phát từ vai trò, vị trí hết sức quan trọng nên công tác quản lý giáo dục học viên được xác định là công tác mang tính đột phá, then chốt gắn liền với quá trình đào tạo đội ngũ cán bộ cho lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay.

Với quyết tâm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý giáo dục học viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Trường Cao đẳng CSND I trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp điển hình trong CAND, hướng tới trở thành trường đạt chuẩn cấp Bộ, phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm đào tạo, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể dục thể thao của ngành; ngay trong đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy nhà trường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý giáo dục học viên trong Đảng bộ nhà trường, giai đoạn 2020-2025” và Kế hoạch tổ chức, triển khai cuộc vận động “Chủ nhiệm trung đội mẫu mực, học viên chuyên cần, trung đội kiểu mẫu” với quan điểm, nhận thức chủ nhiệm trung đội mẫu mực; học viên chuyên cần trong học tập và rèn luyện; trung đội kiểu mẫu là những yếu tố cốt lõi, định hướng quan trọng trong công tác quản lý giáo dục học viên của Nhà trường.

Trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Chủ nhiệm trung đội mẫu mực, học viên chuyên cần, trung đội kiểu mẫu” trong Nhà trường bước đầu đã đạt được kết quả khá toàn diện, thiết thực, đáng biểu dương, khích lệ với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị và từng cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường. Qua đó đã khẳng định sự đúng đắn trong việc ban hành và chỉ đạo thực hiện cuộc vận động thông qua một số kết quả nổi bật như:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng; trong suốt quá trình thực hiện, luôn được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng, tham gia có trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên toàn trường.

Việc thực hiện cuộc vận động được cụ thể hoá thành các chương trình hành động, ban hành khung tiêu chí cụ thể về chủ nhiệm trung đội mẫu mực, học viên chuyên cần, trung đội kiểu mẫu gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy được tinh thần thi đua, khát vọng vươn lên; sức lan tỏa của cuộc vận động đã tác động tích cực và toàn diện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Học viên tích cực, tự giác trong nghiên cứu, học tập giờ ngoại khóa.

Thông qua cuộc vận động đã làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ, giáo viên và học viên đối với công tác quản lý giáo dục học viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ giáo viên, học viên nhà trường, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, tính nêu gương, chuyên cần, kiểu mẫu trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, công tác.

Đội ngũ chủ nhiệm trung đội đã tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp công tác đạt được hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp đào tạo của Nhà trường; qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động đã xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chuẩn mực về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành, kiến thức sư phạm trong công tác quản lý giáo dục học viên.

Chủ nhiệm trung đội hướng dẫn, duy trì cho học viên tập luyện điều lệnh CAND.

Học viên đã có sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm, động cơ, mục đích học tập, rèn luyện đúng đắn; chuyên cần hăng say trong học tập, rèn luyện, tham gia phong trào; chế độ tự quản, tự giác đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; kết quả học tập, rèn luyện đạt loại khá, giỏi được tăng lên từng năm; tỷ lệ học viên bị thi hành kỷ luật đã giảm; cơ bản đã đạt được mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động.

Việc triển khai cuộc vận động đã trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác; đã bám sát, gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và cá nhân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cuộc vận động, đồng thời khắc phục những hạn chế góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết và mục tiêu, yêu cầu trong công tác quản lý giáo dục học của Nhà trường. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cấp trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, trong đó xác định Phòng Quản lý học viên với vai trò là đơn vị nòng cốt trong việc tham mưu, triển khai thực hiện cuộc vận động. Cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị chức năng cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong việc phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả cuộc vận động. Kết quả thực hiện cuộc vận động là cơ sở, tiêu chí để cấp uỷ, tổ chức Đảng đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng, yêu cầu và nội dung của cuộc vận động đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học viên toàn trường. Đây là biện pháp cơ bản, có ý nghĩa quyết định trực tiếp nhất. Nhận thức đúng, từ đó có trách nhiệm cao để phấn đấu thực hiện là cơ sở quyết định tới hiệu quả của cuộc vận động. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, học viên nhà trường.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện khung tiêu chuẩn, tiêu chí về chủ nhiệm trung đội mẫu mực, học viên chuyên cần, trung đội kiểu mẫu theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn, phù hợp, bám sát với điều kiện thực tế của nhà trường. Trong quá trình nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện khung tiêu chí, tiêu chuẩn cần vận dụng, kế thừa các tiêu chí, tiêu chuẩn của Đảng và của Ngành; tạo điều kiện để đạt tiêu chí nhưng phải tránh, hạn chế đưa ra tiêu chí quá cao hoặc quá thấp, dễ dàng đạt tiêu chí, không thúc đẩy động lực thi đua, phấn đấu.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức triển khai đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện cuộc vận động, lồng ghép nội dung cuộc vận động với các phong trào thi đua của Ngành, Nhà trường, gắn với việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động khác như “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Thứ năm, tập trung xây dựng môi trường giáo dục, đào tạo trong Nhà trường thực sự trong sạch, tạo điều kiện thuận lợi để chủ nhiệm trung đội, tập thể, cá nhân học viên thực hiện tốt cuộc vận động; đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng môi trường văn hoá - sư phạm thực sự chuẩn mực theo các tiêu chuẩn xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, vững mạnh toàn diện; đồng thời, hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường xã hội bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả thực hiện cuộc vận động.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động để kịp thời phát hiện hạn chế, yếu kém, kiên quyết xử lý đối với những cán bộ chủ nhiệm trung đội, tập thể, cá nhân học viên vi phạm hoặc thực hiện chưa nghiêm túc; đồng thời, biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng trong quá trình thực hiện cuộc vận động.

Bài: Phòng QLHV

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi