Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hội Phụ nữ trường Nhà trường ký kết giao ước đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn 2022-2026

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt thực hiện Kế hoạch số 3716/KH-X03-PN, ngày 16/5/2022 của X03 về việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022 - 2026 trong CAND, ngày 19/10/2022, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ nhà trường đã tổ chức cho các Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc tổ chức ký kết giao ước thi đua về viêc thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022-2026.

Hội nghị Ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2022-2026

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ giai đoạn trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đã thể hiện sự chủ động trong tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, gắn với phong trào thi đua của phụ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, đồng thời tạo môi trường hoạt động tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cho hội viên ở các lĩnh vực công tác. Trong đó, xác định đổi mới phương pháp triển khai phong trào thi đua ở một số nội dung sau:

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Nhà nước, Ngành để triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ phụ nữ, hội viên.

- Phong trào được triển khai gắn với các hoạt động của Hội Phụ nữ Bộ Công an và Cụm thi đua Hội Phụ nữ các trường CAND theo kế hoạch hằng năm, bảo đảm quy mô và chất lượng các phong trào, gắn với đặc thù của nhóm nhiệm vụ công tác.

Hội Phụ nữ nhà trường nhắn tin ủng hộ trong chương trình “đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” do HPN Bộ phát động.

- Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, coi trọng việc đảm nhiệm thực hiện các công trình, mô hình, phần việc, phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị; tạo môi trường, cơ hội để hội viên phụ nữ sáng tạo, rèn luyện, khẳng định và phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị.

- Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hoạt động tình nghĩa xã hội, chung tay vì cộng đồng, phụ nữ và trẻ em yếu thế; thúc đẩy hội viên tích cực chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc và tiến bộ xã hội.

Hội Phụ nữ nhà trường trao quỹ “Mẹ đỡ đầu” cho các con đồng chí Đại uý Nguyễn Văn Tuấn, nguyên giáo viên khoa Cảnh sát Kinh tế, môi trường.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Hội Phụ nữ nhà trường đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 1255/KH-T09-PN ngày 17/6/2022 về thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022-2026. Đồng thời Hội đã triển khai ký giao ước thi đua giữa các cấp Hội cơ sở trên một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

* Đối với Hội Phụ nữ nhà trường

- Xây dựng tiêu chí, nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và từng nhóm đối tượng hội viên; tổ chức ký cam kết thi đua tại cơ sở.

- Duy trì ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; có ít nhất 01 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo ít nhất 01 mô hình điểm, duy trì hoặc thực hiện mới từ 1-2 công trình, phần việc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang Fanpage của Hội. Áp dụng công nghệ thông tin vào triển khai các hoạt động của Hội theo đúng quy định của Ngành và đơn vị.

- Phát động phong trào đọc sách trong hội viên và tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; phấn đấu đến năm 2026 nâng tỷ lệ hội viên có trình độ trên đại học đạt hơn 40% tổng số cán bộ nữ trong biên chế.

Hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở 5 về đẩy mạnh phong trào đọc sách.

- Tổ chức ít nhất 01 đợt tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội; có biện pháp xây dựng nguồn cán bộ Hội và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển.

* Đối với các Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội Phụ nữ nhà trường

- 100% các Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc xây dựng tiêu chí, nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và từng nhóm đối tượng hội viên.

- Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc duy trì ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ tích cực học tp, nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Cụ thể hóa thành chương trình thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.

- Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc hằng năm duy trì hoặc thực hiện mới từ 1-2 công trình, phần việc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Phát động hoặc giao nhiệm vụ để mỗi Hội cơ sở xây dựng ít nhất 1 gương phụ nữ điển hình tiên tiến đảm nhận 1 mô hình sáng tạo hoặc phần việc phụ nữ và có nhiều thành tích trong phong trào phụ nữ ở cấp hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các phương tiện thông tin nội bộ, trang Fanpage của Hội.

- 100% các Hội cơ sở phát động phong trào đọc sách trong hội viên và tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu đến năm 2026 nâng tỷ lệ hội viên có trình độ trên đại học đạt 40% trong tổng số nữ biên chế.

* Đối với hội viên

- 100% hội viên cam kết thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua.

- Phấn đấu mỗi hội viên có ít nhất 1 ý tưởng sáng tạo hoặc một hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc công tác hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn 2022-2026.

Phong trào “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022 - 2026 là phong trào lớn, trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ toàn lực lượng CAND. Việc ký kết giao ước thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tiếp tục khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của phụ nữ CAND nói chung, phụ nữ nhà trường nói riêng, góp phần thúc đẩy phụ nữ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giai đoạn mới, Hội Phụ nữ nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm đẩy mạnh phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhà trường và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài: Hội Phụ nữ

Biên tập: Loan Trần

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi