Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành nếp sống văn hóa

Qua 10 năm triển khai thi hành Luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự được nâng lên rõ rệt. Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, thường niên, có sức lan tỏa trong lực lượng CCAND; là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi Hiến pháp, pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật; xây dựng, bồi đắp niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành nếp sống văn hóa -0
Cán bộ Công an huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật tới đồng bào các dân tộc trong huyện.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, trong 10 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, từ đó tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Ngày pháp luật; nội dung Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chú trọng đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của từng đơn vị, địa bàn, đối tượng tuyên truyền. Công tác theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Bộ Công an và Công an đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có nề nếp với những hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước. Với chủ đề, khẩu hiệu hành động sát hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, mỗi ngày trong năm đều thực sự là Ngày pháp luật trong CAND. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật, nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật củacán bộ, chiến sĩ CAND có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an đơn vị, địa phương đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, trân trọng cảm ơncác ban, bộ, ngành trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có cả những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. An ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp; âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ… tác động sâu sắc, đa chiều đến an ninh, trật tự của đất nước ta, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. Để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quán triệt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định; bám sát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là Nghị quyết của Trung ương về tiếp tụcxây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV; Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2026, định hướng đến năm 2030. Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh, trật tự. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, chính quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự.

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 08/CT-BCA ngày 15/8/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng CAND. Chú trọng hơn nữa đến việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự. Nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các cuộc vận động trong CAND. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tận dụng các tiện ích của mạng xã hội, viễn thông trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường CAND trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự.

Ba là, chú trọng nâng cao hiệu quả ãcông tác tổ chức, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong CAND; tích cực, chủ động triển khai nghiêm túc Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật an ninh, trật tự. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật nói chung, pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. Đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật trong CAND, trong đó cần lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm tra. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ và các hành vi lợi dụng việc xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật để xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong xây dựng pháp luật và cải cách hành chính, tư pháp.

Bốn là, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế CAND bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế CAND vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, ngoại ngữ; có năng lực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự.

Có chế độ, chính sách đãi ngộ thoả đáng để động viên, khuyến khích, phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ pháp chế CAND, đồng thời có biện pháp khuyến khích, thu hút nhân tài ở trong và ngoài ngành Công an về công tác tại các đơn vị, bộ phận làm công tác pháp chế trong CAND. Quan tâm bảo đảm kinh phí, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, chiến sĩ CAND.

Cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng, xác định việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, là nhiệm vụ của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Bảo đảm việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật hằng năm có tính định hướng với mục tiêu, chủ đề phù hợp, sát thực với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội lớn, các sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần có những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Từ những kết quả và kinh nghiệm có được trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả cao hơn nữa; Ngày Pháp luật tiếp tục phát huy được ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, từ đó lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành nếp sống văn hoá, văn minh của mỗi người dân và của cộng đồng xã hội, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc cùng tích cực hành động với khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi