Thứ Năm, 22/10/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "