Thứ Sáu, 9/6/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I viết tiếp những trang sử tự hào

Trong suốt gần 50 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp các thế hệ thầy và trò Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã gắn bó cuộc sống, trí tuệ và tâm huyết của mình với những giai đoạn lịch sử của Nhà trường. Với thời gian gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I hôm nay đã phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang đầy tự hào của Nhà trường qua các thời kỳ lịch sử.

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển Nhà trưởng, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo; hoạt động của Đoàn đã từng bước bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trang suốt gần 50 năm cống hiến, lao động và sáng tạo, nhiều thế hệ đoàn viên thanh niên Nhà trường đã phấn đấu vươn lên trở thành các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, giáo viên giỏi, cán bộ trợ lý chủ chốt; hàng nghìn lượt đoàn viên là học sinh ưu tú được vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhiều gương đoàn viên thanh niên của Nhà trường đã mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Tổ quốc ngày càng nặng nề, cùng với chiến lược giáo dục đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đòi hỏi tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nói riêng phải phát huy cao nhất vai trò xung kích, tính tiên phong, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp Đảng và lãnh đạo chỉ huy giao phó. Với số lượng đoàn viên thanh niên đông đảo, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng day, học tập còn nhiều khó khăn, phân tán ở 2 cơ sở cách xa nhau nên việc triển khai các phong trào hoạt động gặp không ít khó khắn. Tuy nhiên, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, tuổi trẻ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Nhà trường, đây chính là động lực, sức mạnh to lớn để tuổi trẻ Nhà trường vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong giai đoạn mới, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới đang đặt ra cho tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên Công an những yêu cầu cao về nhận thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và hành động thiết thực để phát huy tiềm năng to lớn, sức sáng tạo của thanh niên. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống…khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Do vậy, để tuổi trẻ Nhà trường hôm nay tiếp tục kế cận xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, đòi hỏi cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Nhà trường phải thực sự coi công tác Đảng, mọi hoạt động phong trào phải bắt đầu từ tư tưởng “Xuất phát từ thanh niên, của thanh niên và vì thanh niên”. Công tác đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường cần được các cấp ủy tiếp tục động viên, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát hơn nữa để tuổi trẻ Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã căn dặn: “…Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang gần 50 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà trường, các thế hệ tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I hôm nay đang ra sức công tác, học tập, rèn luyện, trau dồi lý tưởng, đạo đức cách mạng, thi đua rèn đức, luyện tài, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhân dân và Ngành Công an giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Thiếu tá, Ths Bùi Đức Trọng
Phó Trưởng phòng HCTH

Gửi cho bạn bè