Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tuổi trẻ nhà trường tích cực triển khai Chương trình công tác Đoàn năm học 2021 - 2022

Tuổi trẻ nhà trường luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022 được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, hướng dẫn của Đoàn cấp trên, xuất phát từ tình hình thực tế, từ những bài học kinh nghiệm trong triển khai chương trình công tác đoàn những năm học trước. Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022 đã đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm nội dung, giải pháp để thực hiện. Công tác đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường bám sát vào các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp để triển khai hiệu quả, phù hợp.