Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thực hiện Kế hoạch  số 227/KH-T09, ngày 03/02/2021, của Nhà trường  về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật”.

Để đảm bảo cuộc thi diễn ra theo Kế hoạch và đạt hiệu quả cao, Khoa Luật thống kê danh mục tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi như sau: 

1. Công ước của LHQ về quyền trẻ em (Thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 44-25 ngày 20/11/1989 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, theo điều 49 của Công ước. Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1990).

2. Hiến pháp năm 2013

3. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007

4. Luật trẻ em năm 2016 

5. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

6. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

7. Luật Công an nhân dân năm 2018

8. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

9. Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về vai trò của Bộ Công an trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 

10. Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 4/2/2009 quy định chi tiết Luật phòng chống bạo lực gia đình 

11. Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em năm 2016

12. http://www.csnd.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/4351/Mot-so-giai-phap-phong-ngua-nguoi-chua-thanh-nien-vi-pham-phap-luat-hinh-su-cua-luc-luong-Cong-an-nhan-dan

13. http://vienkiemsatquangbinh.gov.vn/index.php/vi/news/Kiem-sat-vien-viet/MOT-SO-BIEN-PHAP-PHONG-NGUA-NGUOI-CHUA-THANH- NIEN-PHAM-TOI-144/

14. Các Website có liên quan.

 

Nguồn: Khoa Luật

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi