Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đôi điều về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Thanh niên CAND trong giai đoạn hiện nay

Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt nhằm làm cho nội bộ ta "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và lôi kéo một bộ phận thanh niên xa rời lý tưởng, xa rời chủ nghĩa yêu nước, xem nhẹ truyền thống cách mạng, ít quan tâm sinh hoạt chính trị, sa vào lối lống thực dụng, ích kỷ cá nhân.

Vì vậy, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, đối với đoàn viên thanh niên CAND, những người chiến sỹ đã, đang và sẽ đương đầu với trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm và các thế lực thù địch thì việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Hiện nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên CAND đang gặp phải một số khó khăn nhất định. Trước hết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số đơn vị còn chưa chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, phù hợp với nhu cầu và tâm lý đoàn viên, thanh niên, dẫn đến hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa cao. Nhiều đơn vị lực lượng tập trung vào công tác chiến đấu, công tác chuyên môn nên chưa chú trọng đến việc phát triển phong trào Đoàn và phát huy hiệu quả của công tác Đoàn. Các phong trào tình nguyện, xung kích, sáng tạo, lập công còn chưa nhiều và chưa thu hút được đông đảo đoàn viên.

Để tăng cường công tác giáo dục chính trị tưởng cho đoàn viên CAND trong giai đoạn hiện nay cần lưu ý một số vấn đề sau:

Trước hết tổ chức Đoàn phải trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp Đảng tập hợp đoàn kết, giáo dục đào tạo đoàn viên, xây dựng một thế hệ đoàn viên CAND có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo "vừa hồng vừa chuyên". Các tổ chức Đoàn cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên, đổi mới nội dung và phương thức giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú sinh động, hấp dẫn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa lịch sử Đảng và dân tộc cho thanh niên. Coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên qua hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập và rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải làm cho đoàn viên thanh niên hiểu và có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Động viên mỗi đoàn viên thanh niên phải ra sức học tập rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Cụ thể khi triển khai thực hiện nên tập trung theo một số hướng sau:

Một là, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên CAND mang tính chiến lược lâu dài. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần xây dựng một lộ trình cho các hoạt động, phong trào, không nên tổ chức phong trào theo hình thức nhỏ lẻ, tự phát.

Hai là, cần tập trung triển khai thường xuyên các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng dưới hình thức chuyên đề định kỳ hàng tháng. Có thể xây dựng kế hoạch theo từng tháng, từng quý, từng năm. Thường xuyên báo cáo, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đơn vị và tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên. Nội dung cần tập trung vào các chuyên đề lớn như giáo dục lòng yêu nước, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong lịch sử và cả trong giai đoạn hiện nay, các tấm gương đoàn viên CAND xuất sắc, tiêu biểu.

Ba là có thể xây dựng mô hình câu lạc bộ chiếu phim trong các trường CAND để giáo dục và bồi dưỡng cho đoàn viên CAND về lịch sử, về truyền thống yêu nước, về các tấm gương, về cuộc đấu tranh của lực lượng CAND trên trận tuyến bảo vệ ANTT. Những thước phim tư liệu có tác dụng và hiệu quả đặc biệt trong việc tác động vào tư tưởng và nhận thức của đoàn viên thanh niên.

Bốn là phối hợp với tổ chức Đảng xây dựng mô hình bản tin thời sự hàng tuần, hàng tháng, cập nhật cho đoàn viên thanh niên về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, tình hình ANTT trong nước và thế giới, những nguy cơ về âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Từ đó, đoàn viên thanh niên mới có được nhận thức đúng đắn về cục diện tình hình, cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, trong bản tin cần cập nhật tình hình đấu tranh chống tội phạm và vi phạm phám luật trên toàn quốc, các vụ án, vụ việc nổi bật xảy ra trong tuần, trong tháng, cập nhật phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm. Đặc biệt, cho học sinh nắm được thực tiễn cuộc đấu tranh của lực lượng CAND, những chiến công, những sự hy sinh để giáo dục tinh thần chiến đấu, tinh thần đồng đội… Quan điểm là phải để cho đoàn viên bám sát thực tiễn cuộc đấu tranh với tội phạm cam go, khơi dậy tinh thần, ý chí và lòng yêu nước, tinh thần đồng đội thì mới bước đầu xây dựng được sức đề kháng trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Cuối cùng là khi xây dựng và tổ chức các hoạt động để giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên cần giải quyết tốt vấn đề đầu tiên là hình thức, phương pháp giáo dục. Đây là vấn đề cơ bản có ý nghĩa quyết định hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt là giáo dục chính trị phải đi từ nguyện vọng và mong muốn của đoàn viên, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng tiếp nhận thì hoạt động giao tiếp và truyền đạt bao giờ cũng thu được hiệu quả cao hơn là gượng ép, bắt buộc.

Thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế đang phát triển vượt bậc trong khi tình hình chính trị - kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp. Nền kinh tế nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, song còn có những khó khăn bất cập, những mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động đến tư tưởng, phong cách lối sống của thanh niên. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt nhằm làm cho nội bộ ta "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và lôi kéo một bộ phận thanh niên xa rời lý tưởng, xa rời chủ nghĩa yêu nước, xem nhẹ truyền thống cách mạng, ít quan tâm sinh hoạt chính trị, sa vào lối lống thực dụng, ích kỷ cá nhân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi