Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
KẾ HOẠCH

BỘ CÔNG AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND I

 Số: 227/KH-T09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

             KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3019/KH-X02, ngày 09/10/2020 của Cục Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, học tập - rèn luyện tốt trong các học viện, trường Công an nhân dân năm học 2020 -2021. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của học viên Trường Cao đẳng CSND I trong tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào dạy giỏi, học tập, rèn luyện tốt.

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

- Đảm bảo khách quan, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

Học viên các lớp khoá K56S và K57S Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (yêu cầu 100% học viên tham gia dự thi).

2. Nội dung cuộc thi

- Tìm hiểu Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em; tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2016.

- Triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định 1863/QĐ-TTg, ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 -2025 và Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

- Tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em và bạo lực học đường.

- Tìm hiểu các hành vi vi phạm quyền trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu về nội dung

- Đảm bảo đúng chủ đề, nội dung cuộc thi.

- Mỗi học viên chỉ được tham gia 01 bài dự thi, trả lời đầy đủ các câu hỏi Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra (có câu hỏi kèm theo).

- Học viên có thể thực hiện bài dự thi theo nhóm tác giả, tối đa không quá 05 học viên/nhóm tác giả.

- Các nội dung trích dẫn, các hình ảnh, tư liệu để minh hoạ phải chú thích rõ ràng, cụ thể.

4. Yêu cầu về hình thức

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết tay hoặc đánh máy bằng Tiếng Việt trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy phải thực hiện trên font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.3 – 1.5, lề phải 3 cm, lề trái 2 cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm) và phải được đánh số trang phía dưới trang giấy, đóng lại thành tập.

- Trang bìa của bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật” năm học 2020 - 2021; họ và tên, tuổi (ghi rõ ngày, tháng, năm sinh), đơn vị (ghi rõ lớp, chuyên ngành, khoá – B..C..K..), số điện thoại liên hệ.

- Khuyến khích các bài dự thi viết tay; các bài dự thi được trình bày công phu, có sưu tầm tranh ảnh minh hoạ, những câu chuyện pháp luật có liên quan đến chủ đề cuộc thi mang tính giáo dục sâu sắc.

5. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/3/2021 đến ngày 15/4/2021.

- Thời hạn kết thúc nhận bài dự thi: 16h30 ngày 15/4/2021.

- Tổng kết và trao giải: Tháng 5/2021.

6. Địa điểm nhận bài dự thi

Các lớp học viên gửi trực tiếp bài dự thi kèm theo danh sách lớp có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm về Khoa Luật, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Phòng 502, Nhà C.

Điện thoại liên hệ: Đ/c Phạm Xuân Trường 0904787176.

7. Giải thưởng cuộc thi

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải với cơ cấu cụ thể như sau:

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng/giải (kèm giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo).

- 05 giải nhì: 700.000 đồng/giải (kèm theo giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường).

- 10 giải ba: 500.000 đồng/giải (kèm theo giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường)

- 20 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải (kèm theo giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường).

Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí thường xuyên do Bộ Công an phân bổ cho nhà trường hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

- Đ/c Đại tá PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Trưởng Ban

- Đ/c Đại tá, ThS Nguyễn Phấn Lý, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban

- Đ/c Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban

- Đ/c Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng Khoa Luật, Uỷ viên thường trực

- Đ/c Thượng tá, TS Đỗ Đức Thăng, Trưởng Phòng 1, Uỷ viên

- Đ/c Thượng tá, TS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Phòng 2, Uỷ viên

- Đ/c Trung tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng Phòng 3, Uỷ viên

- Đ/c Thượng tá, ThS Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Phòng 5, Uỷ viên

- Đ/c Thượng tá, ThS Trần Thị Phương Thảo, Trưởng Phòng 6, Uỷ viên

- Đ/c Trung tá, TS Nguyễn Hồng Khánh, Phó Trưởng Khoa Luật, Uỷ viên

- Đ/c Đại uý, ThS Phạm Xuân Trường, Khoa Luật, Thư ký

Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo cho việc tổ chức thành công cuộc thi; duyệt câu hỏi và đáp án cuộc thi; thành lập Ban Giám khảo, Ban Thư ký cuộc thi và công nhận kết quả cuộc thi, đề xuất khen thưởng các cá nhân đạt giải theo quy định.

2. Khoa Luật là đơn vị thường trực có nhiệm vụ:

- Tham mưu đề xuất Ban Tổ chức nội dung câu hỏi phục vụ tổ chức cuộc thi.

- Tiếp nhận, tổng hợp bài dự thi báo cáo Ban Tổ chức.

- Đề xuất thành lập Ban Giám khảo, Ban Thư ký chấm điểm bài dự thi.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi về Ban Tổ chức và Phòng Quản lý đào tạo để tổng hợp báo cáo Cục Đào tạo theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất khen thưởng các cá nhân đạt giải theo quy định.

- Tham mưu đề xuất thời gian, địa điểm, thành phần tham dự lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

- Xây dựng dự trù kinh phí và hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban tổ chức cuộc thi.

3. Phòng Quản lý học viên

- Quán triệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến toàn thể học viên các lớp khoá K56S và khoá K57S và đôn đốc học viên tích cực tham gia cuộc thi.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn học viên trong quá trình hoàn thành bài dự thi.

- Xem xét, tạo điều kiện giải quyết cho học viên được ra ngoài đơn vị để thu thập tài liệu, số liệu, thông tin, hình ảnh, in ấn hoàn thành bài dự thi, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

4. Phòng Hành chính tổng hợp

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên Website của Nhà trường.

- Phối hợp đề xuất thời gian, địa điểm, thành phần dự lễ phát động cuộc thi và tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi theo kế hoạch.

5. Phòng Chính trị

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc thi đến toàn thể đoàn viên, thanh niên khối học viên; động viên, khuyến khích đoàn viên khối học viên tích cực tham dự cuộc thi với những bài dự thi có chất lượng, mang tính sáng tạo.

- Căn cứ kết quả cuộc thi và đề xuất của Khoa Luật, Phòng Chính trị gửi công văn đề nghị Cục Đào tạo khen thưởng cho cá nhân đạt Giải Nhất và đề xuất báo cáo Hiệu trưởng tặng giấy khen cho các cá nhân đạt Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích.

6. Phòng Hậu cần

Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch.

7. Trung tâm T1

- Tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu tài liệu có liên quan tại thư viện phục vụ hoàn thiện bài dự thi.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho học viên trong quá trình in ấn, hoàn thiện bài dự thi.

8. Các đơn vị khác và các tổ chức quần chúng

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp hướng dẫn học viên trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung bài dự thi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chất lượng.

- Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ học viên tham gia cuộc thi.

Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị, các lớp học viên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị phản ánh về Khoa Luật (qua đồng chí Đại uý Phạm Xuân Trường, Sđt 0904787176) để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của Ban tổ chức./.

 

Nơi nhận:

- X02 (để báo cáo);

- Các Đ/c Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Các lớp học (để thực hiện);

- Lưu: VT, CB2.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi